علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-11) , صفحات (37-44)

عنوان : ( بررسی تأثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , امیرهوشنگ فلاح راد , معصومه میش مست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین ساعت زایش در طول شبانه روز با عوامل مادری، جنینی و محیطی از قبیل سن مادر، تعداد زایمان، طول دوره ی بارداری، جنس و وزن گوساله، میزان مرده زایی، میزان وقوع جفت ماندگی و اثر فصل زایمان در گاو شیری نژاد هلشتاین است. در خلال یک مطالعه ی گذشته نگر 4 ساله، زمان زایش 2135 زایمان تک قلو گاوهای شیری هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. بخش زایمان دامپروری عاری از هر گونه استرس و اضطراب برای دام بود. زمان زایش دام ها به دو بخش در طول شبانه روز از ساعت 6 صبح الی 18 و از ساعت 18 الی 6 صبح تقسیم شد. پس از بررسی عوامل مادری، جنینی و محیطی دخالت کننده و تجزیه و 46 درصد / 53 درصد زایش ها از ساعت 6 صبح الی 18 و 2 / مشخص شد که 8 SPSS تحلیل داده های به دست آمده به کمک نرم افزار 62( زایمان ها از ساعت 18 الی 6 صبح بوده است. بیش ترین زایش در ساعت 8 بامداد ) 119 رأس( و کم ترین میزان زایمان در ساعت 23 46 درصد( در طی روز اتفاق افتاد. بیش ترین / 54 درصد( جفت ماندگی در طی شب و کم ترین میزان ) 4 / رأس( بود. بیشترین میزان ) 6 میزان ) 70 درصد( مرده زایی، هنگام شب رخ داد. نتیجه آن که در صورت فراهم آوردن محیط بدون تنش، عوامل مادری و جنینی تأثیری در زمان زایش ندارد؛ اما میزان جفت ماندگی و مرده زایی در زایمان نهایی که در طول شب صورت می گیرد بیش تر است.

کلمات کلیدی

, گاو هلشتاین, زمان زایش, عوامل مادری, عوامل جنینی, عوامل محیطی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044851,
author = {مسعود طالب خان گروسی and فلاح راد, امیرهوشنگ and معصومه میش مست},
title = {بررسی تأثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری},
journal = {علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {November},
issn = {۲۴۲۳-۳۶۳۳},
pages = {37--44},
numpages = {7},
keywords = {گاو هلشتاین، زمان زایش، عوامل مادری، عوامل جنینی، عوامل محیطی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری
%A مسعود طالب خان گروسی
%A فلاح راد, امیرهوشنگ
%A معصومه میش مست
%J علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران
%@ ۲۴۲۳-۳۶۳۳
%D 2014

[Download]