مجله علوم زراعی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2014-4) , صفحات (191-208)

عنوان : ( ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط در منطقه مشهد (Trifolium resupinatum L.) و شبدر ایرانی (Satureja hortensis L.) مرزه تابستانه )

نویسندگان: فاطمه حسن زاده اوّل , بی بی ملیحه میرهاشمی , محمد کاظمی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف بررسی سودمندی، رقابت و میزان جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط مرزه و شبدر ایرانی تحت تأثیر تراکم های مختلف مرزه و در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار 40 و 80 بوته در ، اجرا گردید. تیمارها شامل کشت مخلوط شبدر ایرانی با تراکم ثابت 80 بوته در متر مربع و مرزه با تراکم های 27 متر مربع و کشت خالص هر دو گونه با تراکمهای ذکر شده بودند. نتایج نشان داد که نسبت برابری سطح زیرکشت و زمان در تمام 1 گرم بر مگاژول و در / 1 تا 70 / تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از یک بود. کارایی مصرف تابشگیاه مرزه در کشت خالص بین 32 2 گرم بر مگاژول بهدست آمد. بیشترین کارایی مصرف تابش مرزه مربوط به / 2 تا 98 / کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص و بین 60 تیمار کشت مخلوط مرزه با تراکم 27 بوته در متر مربع و شبدر بود. در تیمارهای کشت خالص مرزه با افزایش تراکم از 27 به 80 بوته در متر مربع، افزایش میزان مجموع تابش فعال فتوسنتزی جذب شده و کاهش میزان ماده خشک باعث کاهش کارایی مصرف تابش گردید. کارایی مصرف تابش گیاه شبدر در همه چین های آن در تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود. در چین اول شبدر ایرانی که بیشترین دوره رشدی ( 116 روز) را داشت بیشترین کارایی مصرف تابش شبدر نیز در تیمار کشت مخلوط مرزه با تراکم 27 بوته در متر مربع و شبدر به دست آمد. در این تیمار میزان افزایش ماده خشک شبدر، بیشتر از میزان افزایش مجموع تابش فعال فتوسنتزی جذب شده توسط شبدر نسبت به سایر تیمارهای مخلوط بود. بنابراین این تیمار، بهترین تراکم کشت مخلوط از نظر کارایی مصرف تابش و همچنین نسبت برابری سطح زیر کشت و زمان و ارزش اقتصادی شناخته شد.

کلمات کلیدی

, تابش فعال فتوسنتزی, تراکم بوته, شبدر, مرزه و نسبت برابری سطح کشت و زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044865,
author = {حسن زاده اوّل, فاطمه and میرهاشمی, بی بی ملیحه and محمد کاظمی and بنایان اول, محمد},
title = {ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط در منطقه مشهد (Trifolium resupinatum L.) و شبدر ایرانی (Satureja hortensis L.) مرزه تابستانه},
journal = {مجله علوم زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {16},
number = {3},
month = {April},
issn = {1562-5540},
pages = {191--208},
numpages = {17},
keywords = {تابش فعال فتوسنتزی، تراکم بوته، شبدر، مرزه و نسبت برابری سطح کشت و زمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط در منطقه مشهد (Trifolium resupinatum L.) و شبدر ایرانی (Satureja hortensis L.) مرزه تابستانه
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%A میرهاشمی, بی بی ملیحه
%A محمد کاظمی
%A بنایان اول, محمد
%J مجله علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2014

[Download]