پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (2), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (1-20)

عنوان : ( ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همه ی اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیروی محرکه ی رشد و توسعه ی اقتصادی بیان می کنند و برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی فوایدی مانند جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود ترازپرداخت ها و افزایش قدرت رقابت برمی شمارند. با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می کنند. باید توجه داشت، عوامل گوناگونی روی تصمیم شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری های خارجی موثر هستند. این شرکت ها قبل از هر گونه سرمایه گذاری ابتدا ساختار سیاسی حاکم بر کشور میزبان را بررسی می کنند. ساختار سیاسی یک کشور نحوه برخورد آنها را با شرکتهای سرمایه گذار خارجی مشخص می کند. در این مقاله با توجه به اهمیت عامل سرمایه در رشد اقتصادی هر کشور و در کنار آن جذب سرمایه های خارجی، به مخاطراتی اشاره می شود که چنین سرمایه گذاریهایی را تهدید می کند، هر چند که این مخاطرات تجاری نیستند و تحت عنوان ریسک سیاسی نامیده می شوند. هدف، نشان دادن این مسئله مهم است که شرکت های چند ملیتی در کشورهایی که ریسک سیاسی در آنها زیاد است و اغلب جزء کشورهای در حال توسعه هستند، سرمایه های خود را وارد نمی کنند و کشورهای مذکور، از این جهت در مضیقه قرار می گیرند. بیمه ریسک سیاسی می تواند به عنوان راه حلی برای این مشکل مطرح می شود0البته در شرایط خاصی این راه حل نیز عمل نمی کند مانند زمانی که ریسک به قدری بالا است که هیچ شرکت بیمه ای جرآت بیمه فعالیت را ندارد و یا آن را با حق بیمه گزافی بیمه می کند.

کلمات کلیدی

, سیاسی, سرمایه گذاری خارجی, بیمه ریسک سیاسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044868,
author = {کاظمی, مهین دخت},
title = {ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2322-3472},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {سیاسی، سرمایه گذاری خارجی، بیمه ریسک سیاسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ریسک سیاسی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی
%A کاظمی, مهین دخت
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2015

[Download]