علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (5), شماره (19), سال (2014-10) , صفحات (113-124)

عنوان : ( تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت )

نویسندگان: زهرا قشلاقی , رضا خراسانی , غلامحسین حق نیا , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبزی های برگی به عنوان یکی از مهم ترین اجزای رژیم غذایی انسان، دارای بیشترین سهم استفاده از کودهای نیتروژن بوده و بیش از سایر فرآورده ها در معرض خطر انباشت نیترات قرار دارند. به منظور بررسی تأثیر تغذیه روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در دو گیاه کاهو و اسفناج،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در محلول غذایی هوگلند و آرنون با دو سطح روی (7 و 50 میکروگرم در لیتر) و دو زمان برداشت (29 و 46 روز) انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت روی، غلظت نیترات در اندام هوایی کاهو در هر دو زمان برداشت و غلظت نیترات در ریشه گیاه در زمان برداشت دوم کاهش یافت، در حالی که کاهش غلظت نیترات در ریشه و اندام هوایی اسفناج مشاهده نشد. در هر دو گیاه کاربرد مقدار زیاد روی سبب افزایش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز گردید. نتایج هم چنین نشان داد که گذشت زمان موجب کاهش فعالیت آنزیم و افزایش انباشت نیترات در هر دو گیاه شد. نتایج این پژوهش نشان داد متابولیسم نیترات در گیاهان تحت تأثیر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز بوده و فعالیت این آنزیم نیز تحت تأثیر نوع گیاه، زمان برداشت و عناصر غذایی از جمله غلظت عنصر روی است.

کلمات کلیدی

, روی, نیترات ردوکتاز, انباشت نیترات, سبزی های برگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044869,
author = {قشلاقی, زهرا and خراسانی, رضا and حق نیا, غلامحسین and کافی, محمد},
title = {تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2014},
volume = {5},
number = {19},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۹۰۸۲},
pages = {113--124},
numpages = {11},
keywords = {روی، نیترات ردوکتاز، انباشت نیترات، سبزی های برگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت
%A قشلاقی, زهرا
%A خراسانی, رضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A کافی, محمد
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ ۲۰۰۸-۹۰۸۲
%D 2014

[Download]