آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-9) , صفحات (556-564)

عنوان : ( کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم )

نویسندگان: سلیمه راحمی کاریزکی , رضا خراسانی , اکرم حلاج نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به فراهمی کم آهن در خاک های آهکی و تفاوت گونه های گیاهی در جذب آهن خاک، شناسایی و مطالعه گونه های گیاهی با کارایی زیاد آهن در جهت کاهش مصرف کودهای شیمیایی ضروری است. به منظور بررسی کارایی جذب آهن در رقم های مختلف گندم، یک آزمایش گلخانه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل، در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 رقم گندم (پارسی، پیشتاز و فلات) و 3 سطح آهن (0، 2 و 6 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) بودند. نتایج نشان داد که مصرف آهن تأثیر معنی داری بر وزن خشک بخش هوایی و جذب آهن در دو رقم پارسی و پیشتاز نداشت ولی در رقم فلات وزن خشک بخش هوایی افزایش پیدا کرد. بررسی اینفلاکس آهن و نسبت ریشه به بخش هوایی که دو عامل مهم بر کارایی جذب هستند نشان داد که در رقم پیشتاز و پارسی اینفلاکس بیش تر از رقم فلات بود. در رقم پارسی علاوه بر اینفلاکس طول ریشه نیز افزایش پیدا کرد. در رقم فلات با افزایش آهن، جذب، عملکرد رویشی نسبی، اینفلاکس و نسبت ریشه به بخش هوایی افزایش یافت. بنابراین در مقایسه با دو رقم دیگر، فلات را به عنوان رقم کارا نمی توان در نظر گرفت. احتمالا عدم پاسخ به کود در دو رقم پارسی و پیشتاز، نشان دهنده فعال بودن مکانیسم های خاص دیگر (مثل اثر تراوشات ریشه، سیدروفورها و....) در جذب آهن در سطوح کم این عنصر در خاک می باشد. به عبارت دیگر رقم پیشتاز و پارسی نسبت به رقم فلات کاراتر بودند.

کلمات کلیدی

, اینفلاکس, آهن, کود, گیاهان کارا, رقم گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044871,
author = {راحمی کاریزکی, سلیمه and خراسانی, رضا and حلاج نیا, اکرم},
title = {کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {556--564},
numpages = {8},
keywords = {اینفلاکس، آهن، کود، گیاهان کارا، رقم گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم
%A راحمی کاریزکی, سلیمه
%A خراسانی, رضا
%A حلاج نیا, اکرم
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]