مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (223-236)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران )

نویسندگان: نسرین قربان زاده , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش زیستی آهن فریک در شرایط بی هوازی از دیدگاه زیست محیطی و بیولوژیکی فرایندی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. این فرایند در خاکهای شالیزاری بسیار مورد توجه قرار گرفته و غالباً توسط فعالیت های میکروبی کنترل می‌شود. آهن فریک یکی از مهمترین پذیرنده های الکترون در این خاک ها محسوب میشود. این پژوهش با هدف جداسازی و شناسایی تعدادی از جدایه‌های باکتریایی کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران انجام گرفت. بررسی توانایی باکتری‌های جداسازی شده در کاهش زیستی آهن فریک در محیط کشت مایع با توجه به مقدار تولید آهن فرو انجام شد و نتایج با باکتری Shewanella sp که بیشترین غلظت آهن فرو را نشان داد، مقایسه شدند. سپس سه جدایه برتر انتخاب و DNA ژنومی آنها با استفاده از PCR و آغازگرهای fd1 و rd1 از نظر تکثیر توالی ژن 16s rRNA مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از برنامه BLAST بین جدایه‌های مورد بررسی و جدایه‌های موجود در بانک اطلاعات مشخص شد که سه جدایه‌ انتخابی متعلق به جنس باسیلوس بودند. توالی ایزوله PS11، دارای 4/99 درصد مشابهت باGeobacillus stearothermophilus و توالی جدایه ‌PS16 در حدود 4/98 درصد مشابهت با توالی جدایههای PS23 و B. subtilis را دارا بودند. توالی جدایه PS23 نیز دارای 98 درصد مشابهت با توالی جدایه های B. subtilis وB. thuringiensis را دارا بود که این جدایه ها توانایی کاهش آهن فریک به فرو را در شرایط آزمایشگاهی دارا بودند.

کلمات کلیدی

, باکتری باسیلوس, باکتری Shewanella sp, کاهش زیستی, خاک های شالیزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044872,
author = {قربان زاده, نسرین and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and کریمی, علیرضا},
title = {جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران},
journal = {مدیریت خاک و تولید پایدار},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1267},
pages = {223--236},
numpages = {13},
keywords = {باکتری باسیلوس، باکتری Shewanella sp، کاهش زیستی، خاک های شالیزار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران
%A قربان زاده, نسرین
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A کریمی, علیرضا
%J مدیریت خاک و تولید پایدار
%@ 2322-1267
%D 2014

[Download]