آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (171-179)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت دوام پوشش بتنی کانال های آبیاری در محیط سردسیر(مطالعه موردی در استان همدان) )

نویسندگان: حسین بانژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اغلب برای ارزیابی پوشش بتنی کانال های آبیاری از پارامتر مقاومت فشاری در زمان بتن ریزی استفاده می گردد، در حالیکه بررسی های اخیر نشان داده که این پارامتر تضمین کننده کیفیت مناسب در طول عمر پروژه نیست . در این مقاله کیفیت دوام بتن سخت شده در پوشش کانال های آبیاری در دشت بهار در استان همدان مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصله با استانداردهای موجود مقایسه و تحلیل شده است . برای این منظور تعداد 5 مورد از کانالهای این دشت به نام های کانال گنده جین، بهادربیگ، آبرومند، خوشاب علیا و کموش بلاغی برای ارزیابی انتخاب گردید . آزمایش صحرائی شامل 25 مورد مغزه گیری از کانال ها و آزمایش های آزمایشگاهی شامل تعیین چگالی، جذب آب اولیه و نهائی و عمق نفوذ آب بر روی این مغزه ها می باشد . %5/ 2 گرم بر سانتیمترمکعب، 8 / نتایج نشان داد که مقادیر چگالی، جذب آب اولیه، جذب آب نهائی و عمق نفوذ آب متوسط نمونه ها به ترتیب برابر با 1 2 گرم بر / %7/7 و 79 میلیمتر می باشد. مقدار استانداردهای تجویزی برای این پارامترها در پوشش بتنی با دوام در محیط سردسیر به ترتیب 4 ،30 میلیمتر می باشد. با مقایسه نتایج اندازه گیری شده و استاندارد تجویزی ملاحظه می گردد که مقدار متوسط چگالی نمونههای ، %5، % سانتیمترمکعب، 2 2 برابر بیشتر از / 1 برابر و 5 / مورد آزمایش 15 % کمتر از حداقل استاندارد تجویزی و جذب آب اولیه، جذب آب نهائی و عمق نفوذ آب به ترتیب 3 برابر، 5 حداکثر استاندارد تجویزی می باشند. این نتایج بیانگر کرمو بودن، تخلخل بالا و کیفیت نامناسب دوام پوشش بتنی در این کانال ها در مقابل ذوب و یخبندان بوده و در معرض تخریب است. مشاهدات عینی نیز به وضوح کرمو بودن و تخلخل نمونه ها را تایید نمود.

کلمات کلیدی

, استانداردهای تجویزی, پوشش بتنی, دوام, کانال های آبیاری, مغزه گیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044886,
author = {بانژاد, حسین},
title = {ارزیابی کیفیت دوام پوشش بتنی کانال های آبیاری در محیط سردسیر(مطالعه موردی در استان همدان)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {171--179},
numpages = {8},
keywords = {استانداردهای تجویزی، پوشش بتنی، دوام، کانال های آبیاری، مغزه گیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت دوام پوشش بتنی کانال های آبیاری در محیط سردسیر(مطالعه موردی در استان همدان)
%A بانژاد, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]