دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد , 2014-08-14

عنوان : ( بررسی تأثیر نرخ رشد سرمایه فکری بر نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مریم اسدپرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع استراژیکی می باشند که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند. لذا، هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نرخ رشد سرمایه فکری بر نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی)معیار نوین ارزیابی عملکرد( شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق، سال های 3185 تا 3109 و نمونه انتخابی شامل 390 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه این تحقیق با استفاده از"روش رگرسیون حداقل مربعات خطی"حاکی از این است که با صرف نظر از نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی گذشته، نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی جاری، نرخ رشد ساختار بدهی و نرخ رشد اندازه شرکت، بین نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی شرکت های تولیدی مورد بررسی، به صورت کلی) 456 شرکت – سال( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در بررسی به تفکیک سال های مورد مطالعه، در سال 3180 بین نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در سال 3184 بین نرخ رشد اندازه شرکت و نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در بررسی کلی و در سال 3180 بین نرخ رشد ساختار بدهی و نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. درکلیه بررسی ها، بین نرخ رشد افزوده اقتصادی گذشته، نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی جاری و نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, نرخ رشد, سرمایه فکری, ضریب ارزش افزوده فکری, ارزش افزوده اقتصادی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044889,
author = {عباس زاده, محمدرضا and مریم اسدپرور},
title = {بررسی تأثیر نرخ رشد سرمایه فکری بر نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد},
year = {2014},
location = {فومن, ايران},
keywords = {نرخ رشد، سرمایه فکری، ضریب ارزش افزوده فکری، ارزش افزوده اقتصادی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر نرخ رشد سرمایه فکری بر نرخ رشد ارزش افزوده اقتصادی آتی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A عباس زاده, محمدرضا
%A مریم اسدپرور
%J دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد
%D 2014

[Download]