مدیریت تولید و عملیات, دوره (5), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (143-164)

عنوان : ( مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت‌پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایران )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , لعیا الفت , کامران فیضی , مقصود امیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماهیت پویای تجارت جهانی ضروری می سازد که زنجیره های تامین قابلیت انطباق با تغییر را داشته باشند. همچنین پیچیدگی محیط کسب و کار وافزایش رقابت در صنایع مختلف، سبب ناپایداری وبی ثباتی عوامل رقابت پذیری شده است.ایجاد و تداوم رقابت پذیری ،مستلزم برخورداری از شایستگی هایی است که با تکیه بر توانمندی های سازمان برای مشتریان ارزش ایجاد کند.در این تحقیق مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری درشرکتهای خودروسازی ایران ارائه می شود که انتظار می رود با بکارگیری آن، شرکتهای خودروساز علاوه بردستیابی به روشی موثربرای مدیریت حوادث ،امکان رقابت پذیری هم کسب نمایند.برای این منظورابتدابامطالعه گسترده درادبیات موجود،چارچوب مفهومی اولیه برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین جهت رقابت پذیری استخراج گردید.درادامه، بابهره گیری ازنظر خبرگان (روش دلفی)، مصاحبه وانجام پیمایش، مدل تحقیق مطابق با شرایط صنعت خودروکشورشکل گرفت ونهایی شد. نتایج تحقیق گویای آن است که شرکتهای خودروسازی کشور باایجادیا تقویت توانمندی هایی نظیرانعطاف پذیری درمنبع یابی،اثربخشی،امنیت،انعطاف پذیری در اجرای سفارش،قابلیت انطباق وهمکاری می توانند قابلیت ارتجاعی لازم جهت مقابله با مهمترین نقاط آسیب پذیر صنعت خودرومانند: نوسانات نرخ ارزوقیمت ها، تحریم های بین المللی، ضعف دردانش فنی،پایین بودن سطح کیفی محصولات و خدمات پس ازفروش ضعیف رادرخودایجاد وعلاوه برآن با بهره گیری ازفرصت های پیش آمده،امکان رقابت پذیری نیزکسب نمایند

کلمات کلیدی

, نقاط آسیب پذیر, توانمندی, قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین, رقابت پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044891,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and لعیا الفت and کامران فیضی and مقصود امیری},
title = {مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت‌پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایران},
journal = {مدیریت تولید و عملیات},
year = {2014},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6409},
pages = {143--164},
numpages = {21},
keywords = {نقاط آسیب پذیر، توانمندی، قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین، رقابت پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت‌پذیری درشرکت‌های خودروسازی ایران
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A لعیا الفت
%A کامران فیضی
%A مقصود امیری
%J مدیریت تولید و عملیات
%@ 2251-6409
%D 2014

[Download]