تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (5), سال (2016-1) , صفحات (763-775)

عنوان : ( بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی خصوصیات ریختی، زیستی، راندمان مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum var. Keshkeni luvelou) )

نویسندگان: سمیه بیکی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی , Vahid Rowshan ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید گیاهان دارویی در مناطق خشک و نیمه‏خشک جهان، کمبود آب و تنش خشکی است. لذا در این پژوهش گیاه ریحان به‏عنوان یکی از گیاهان دارویی با ارزش و حساس به کم‏آبی انتخاب گردید. هدف از این تحقیق افزایش بهره‏وری مصرف آب در تولید ریحان بود که بصورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل دو پلیمر آبدوست تراکوتم (صنعتی) و اسفرزه (گیاهی)، هر کدام در چهار سطح (صفر، 1/0%، 2/0 % و 3/0 % وزنی/وزنی بر اساس وزن خاک) با دو روش کاربرد (مخلوط با خاک و ریشه و روش مخلوط با خاک) بودند. صفات اندازه گیری شده شامل: صفات ریختی (تعداد برگ، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی نسبت به ریشه)، صفات زیستی (تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه در بوته)، راندمان مصرف آب و دو خصوصیت مهم درصد و عملکرد اسانس در زمان گلدهی بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل بین تیمارها تاثیرات مثبت و معنی‏دار بر صفات ریختی، زیستی و بیوشیمیایی اندازه گیری شده در این آزمایش داشتند. بهترین نتایج برای صفات رویشی و زایشی با کاربرد موسیلاژ اسفرزه و بالاترین درصد و عملکرد اسانس با استفاده از سوپرجاذب تراکوتم بدست آمد. بهترین نتایج برای هر دو ماده در غلظت1/0% و 2/0% به ترتیب با روش کاربرد در خاک و ریشه و روش کاربرد در خاک حاصل شد. در مجموع هر دو ترکیب (تراکوتم و اسفرزه) قادر به کاهش اثرات نامناسب تنش خشکی و بهبود راندمان مصرف آب در کشت ریحان بودند.

کلمات کلیدی

سانس؛ اسفرزه؛ پلیمر آبدوست؛ تراکوتم؛ ریحان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044892,
author = {بیکی, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین and Vahid Rowshan},
title = {بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی خصوصیات ریختی، زیستی، راندمان مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum var. Keshkeni luvelou)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2016},
volume = {31},
number = {5},
month = {January},
issn = {1735-0905},
pages = {763--775},
numpages = {12},
keywords = {سانس؛ اسفرزه؛ پلیمر آبدوست؛ تراکوتم؛ ریحان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی خصوصیات ریختی، زیستی، راندمان مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum var. Keshkeni luvelou)
%A بیکی, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%A Vahid Rowshan
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2016

[Download]