همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه توسعه ششم , 2014-12-09

عنوان : ( تبیین جامعه شناختی ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان )

نویسندگان: پروین گل مکانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی ادراک عدالت آموزشی و عوامل تبیین کننده ی آن در بین دانشجویان مشهد است. ادراک عدالت آموزشی در سه بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی سنجیده شد. روش تحقیق پیمایش و واحد تحلیل آن فرد بود. نمونه مورد بررسی شامل 314 دانشجو بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای استفاده شد. نتایج تحقیق EQS تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و تحلیل نشان داد، میانگین ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان 52.33 )در بازه 4 تا 444 ( است که بالاتر از متوسط ارزیابی شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای رضایت از محیط تحصیلی، ادراک عدالت اجتماعی، عملکرد تحصیلی و خود پنداره تحصیلی تأثیر مثبت و پایگاه اجتماعی- اقتصادی تأثیر منفی بر ادراک عدالت آموزشی دارد.

کلمات کلیدی

, ادراک عدالت آموزشی, رضایت از محیط تحصیلی, خودپنداره تحصیلی, عملکرد تحصیلی, انگیزه تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044895,
author = {گل مکانی, پروین and بهروان, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {تبیین جامعه شناختی ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان},
booktitle = {همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه توسعه ششم},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ادراک عدالت آموزشی، رضایت از محیط تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، عملکرد تحصیلی، انگیزه تحصیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین جامعه شناختی ادراک عدالت آموزشی در بین دانشجویان
%A گل مکانی, پروین
%A بهروان, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه توسعه ششم
%D 2014

[Download]