بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( بررسی رگرسیون چندمتغیره در شبیه سازی حضور علف های هرز غالب مزارع نخود دیم استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان‌های سنندج، دهگلان، کامیاران، دیواندره و سقز) )

نویسندگان: سحر منصوریان , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , همایون کانونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت علف های هرز نخود در تولید عملکرد بالقوه نخود، به نظر می رسد پیش بینی حضور علف های هرز نخود بعنوان اساسی ترین اقدام در مدیریت تلفیقی علف های هرز محسوب می شود .این در حالی است که نمونه برداری مستقیم همراه با اندازه گیری های آزمایشگاهی یا صحرایی، معمولاً، پرهزینه و وقتگیر است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد و کارایی روش رگرسیون چند متغییره در مدلسازی و برآورد حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان انجام پذیرفت. از اطلاعات 33 مزرعه نخود دیم پنج شهرستان استان کردستان (ارتفاع از سطح دریا، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، درصد شن، رس و سیلت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، کربن آلی، درصد اشباع خاک، میانگین بارندگی و میانگین حداقل و حداکثر دما) به عنوان متغیر مستقل و متغیرهای حضور و عدم حضور علف های هرز به عنوان متغیرهای وابسته در مدل های رگرسیون چندمتغیره با بکار گیری نرم افزار SPSS استفاده و مدل های مختلف برازش داده و از ضریب تبیین برای مقایسه قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد. علف‌هرز پهن-برگ پیچک‌صحرایی با بیش‌ترین فراوانی (86/89%) و حضور در تمامی خاک‌ها و اقلیم‌های مورد مطالعه در مزارع نخود دیم استان کردستان به‌عنوان سازگارترین و گندم به‌عنوان علف‌هرز باریک‌برگ غالب با فراوانی 54/49% شناخته شدند. نتایج نشان داد که روش رگرسیون چندمتغیره (برای علف های هرز پیچک و گندم به‌ترتیب با R2 25/0 و 20/0) برای پیش‌بینی حضور علف‌های‌هرز در مزارع نخود دیم قابل توصیه می‌باشد. روش متداول رگرسیون لجستیک به دلایل در نظر گرفتن میزان تأثیر یکسان متغیرها و محدودیت در تعداد متغیرهای مستقل بر حضور علف های هرز در فرایند مدلسازی کارآیی لازم را ندارد و لزوم استفاده از سایر روش های نوین آماری ناپارامتریک را نشان می دهد .

کلمات کلیدی

, فراوانی, ضریب تبیین, رگرسیون چند متغیره, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044901,
author = {منصوریان, سحر and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی and همایون کانونی},
title = {بررسی رگرسیون چندمتغیره در شبیه سازی حضور علف های هرز غالب مزارع نخود دیم استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان‌های سنندج، دهگلان، کامیاران، دیواندره و سقز)},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {فراوانی- ضریب تبیین- رگرسیون چند متغیره- مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رگرسیون چندمتغیره در شبیه سازی حضور علف های هرز غالب مزارع نخود دیم استان کردستان (مطالعه موردی: شهرستان‌های سنندج، دهگلان، کامیاران، دیواندره و سقز)
%A منصوریان, سحر
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%A همایون کانونی
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2014

[Download]