علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (25), شماره (2), سال (2014-11) , صفحات (83-96)

عنوان : ( بررسی تجربی اثرات موئینگی در دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب )

نویسندگان: امیر کریم دوست یاسوری , محمد پسندیده فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر سطحی قطرات آب بر روی سطح جامد دارای کاربردهای فراوانی میباشد که از موارد فنی نظیر چاپ جوهرافشان، سرمایش از طریق پاشش و انواع پوشش دهی گرفته تا کاربردهای بیولوژیکی و ژئوفیزیکی را شامل میشود. در این تحقیق، رفتار سطوح شیشه، پلکسی گلاس، آلومینیم و مس در تبخیر سطحی قطرات آب به صورت تجربی مورد بررسی قرار میگیرد. فرض شده است که تبخیر قطره صرفاً ناشی از نفوذ جرم بخار آب از سطح قطره به محیط صورت پذیرد و از اثرات دیگر صر فنظر میشود. مشاهدات تجربی نشان میدهد که تبخیر سطحی برای سطوح آلومینیم و مس عموماً در سطح تماس ثابت صورت میگیرد و این در حالیست که قطر ه ی آب بر سطوح شیشه و پلکسی گلاس معمولاً در بازه های زمانی مشخصی رفتار لغزشی را نیز تجربه میکند. تغییرات انرژی سطحی ضمن تبخیر سطحی قطره بر روی سطح از دیگر موارد مورد بررسی در این تحقیق است

کلمات کلیدی

, تبخیر سطحی, زاویه ی تماس قطره, انرژی سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044902,
author = {امیر کریم دوست یاسوری and پسندیده فرد, محمد},
title = {بررسی تجربی اثرات موئینگی در دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2014},
volume = {25},
number = {2},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۸X},
pages = {83--96},
numpages = {13},
keywords = {تبخیر سطحی، زاویه ی تماس قطره، انرژی سطحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی اثرات موئینگی در دینامیک تبخیر سطحی قطرات آب
%A امیر کریم دوست یاسوری
%A پسندیده فرد, محمد
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ ۲۰۰۸-۹۱۸X
%D 2014

[Download]