علوم وفنآوری نانو , 2014-10-23

عنوان : ( ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت )

نویسندگان: اکرم صالحی , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیت های آلومینیومی تقویت شده با 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 0/1 درصد وزنی نانوذرات اکسید سیلیسیم، با کمک روش های ریخته گری گردابی و امواج مافوق صوت تهیه شدند. در ادامه نانوکامپوزیت های تولید شده، به روش فوم سازی مستقیم مذاب و با به کارگیری 1 درصد وزنی عامل فوم ساز هیدرید تیتانیوم تبدیل به فوم شدند. سپس فوم های تولید شده تحت بررسی های ماکروسکوپی، میکروسکوپی نوری و میکروسکوپی الکترونی روبشی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی های ساختاری نشان داد که نانوذرات اکسید سیلیسیم به خوبی در زمینه پراکنده شده اند وپدیده ریزش، مهم ترین عیب دیده شده در فوم های نانوکامپوزیتی حاصل، می باشد.

کلمات کلیدی

, : فوم, نانوکامپوزیت, ریخته گری گردابی, امواج مافوق صوت, ریزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044907,
author = {صالحی, اکرم and باباخانی, ابوالفضل and زبرجد, سیدمجتبی},
title = {ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت},
booktitle = {علوم وفنآوری نانو},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {: فوم، نانوکامپوزیت، ریخته گری گردابی، امواج مافوق صوت، ریزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت فوم های نانوکامپوزیتی Al-SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و ریخته گری گردابی و بررسی عیوب ساختاری ایجاد شده در فرایند ساخت
%A صالحی, اکرم
%A باباخانی, ابوالفضل
%A زبرجد, سیدمجتبی
%J علوم وفنآوری نانو
%D 2014

[Download]