بررسی های بازرگانی, دوره (3), شماره (14), سال (2005-11) , صفحات (86-91)

عنوان : ( تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت بانکداری )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. در سال های اخیر، قناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تاثیر را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته است. در این مقاله تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر صنعت بانکداری به عنوان یکی از زیرساختهای مهم در توسعه سایر خدمات الکترونیکی، مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین سعی شده با توجه به ویژگی ها و مزایای بانکداری الکترونیکی به تشریح ضرورت گذر از بانکداری سنتی مبتنی بر کاغذ و ضرورت حضور بانکداری الکترونیک مشتری در محل بانک، به بانکداری پرداخته شود. در ادامه ضمن ارائه وضع بانکداری الکترونیک در ایران و سایر کشورها، به زیرساختهای لازم جهت پیاده سازی و تحقق آن اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, خدمات الکترونیک, فناوری ارتباطات و اطلاعات, صنعت بانکداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044914,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد},
title = {تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت بانکداری},
journal = {بررسی های بازرگانی},
year = {2005},
volume = {3},
number = {14},
month = {November},
issn = {2676-7562},
pages = {86--91},
numpages = {5},
keywords = {خدمات الکترونیک، فناوری ارتباطات و اطلاعات، صنعت بانکداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت بانکداری
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%J بررسی های بازرگانی
%@ 2676-7562
%D 2005

[Download]