جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (4), شماره (12), سال (2014-11) , صفحات (151-168)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد اجتماعی فرهنگی طرح تجهیز ونوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری مورد شناسی: دهستان قره طغان شهرستان نکا )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , الهه انزایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کشاورزی پایدار و زیرنظام های آن به منظور شناخت و آگاهی بیشتر از وضعیت این نظام ها و تدوین راهبردها و برنامه های مناسب برای نیل به توسعة کشاورزی پایدار اهمیت اساسی دارد. هدف اصلی این تحقیق مطالعة اثرات اجتماعی، فرهنگی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری و ارزیابی میزان موفقیت آن از لحاظ شاخص اجتماعی، فرهنگی از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه مطالعاتی می باشد. ابتدا روستاهایی می باشند که در اراضی آن ها طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری اجرا شده است که تعداد آ نها 9 روستا از دهستان قره طغان می باشد که واقع در بخش مرکزی شهرستان نکا در استان مازندران می باشد که به عنوان روستاهای هدف تحقیق جهت ارزیابی طرح در نظر گرفت هشده است. گروه بعدی کارشناسانی می باشند که طرح توسط آن ها طراحی یا اجرا شده و یا به شکلی در طرح اجرا شده، مسئولیت داشتند . متغیر ستقل تحقیق، شاخص های بعد اجتماعی و فرهنگی طرح مورد نظر و متغیر وابسته، موفقیت طرح از بعد اجتماعی -فرهنگی می باشد . روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه حاصل عملیات میدانی و پرکردن پرسشنامه از کل 260 بهره بردار در منطقه مورد مطالعه و 68 کارشناس متخصص در طرح می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، در حالی که کارشناسان اعتقاد دارند که اجرای طرح، از لحاظ بعد اجتماعی– فرهنگی موفق بوده، ولی به نظرکشاورزان اجرای طرح از این بعد، ناموفق بوده است. ضریب 0- می باشد. بنابراین بین دیدگاه کشاورزان و کارشناسان در میزان موفقیت طرح از بعد / همبستگی بعد اجتماعی و فرهنگی 072 اجتماعی و فرهنگی، همبستگی وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, عملکرد اجتماعی, فرهنگی- تجهیز و نوسازی, اراضی شالیزاری, یکپارچه سازی اراضی, دهستان قره طغان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044929,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and الهه انزایی},
title = {ارزیابی عملکرد اجتماعی فرهنگی طرح تجهیز ونوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری مورد شناسی: دهستان قره طغان شهرستان نکا},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2014},
volume = {4},
number = {12},
month = {November},
issn = {2345-2277},
pages = {151--168},
numpages = {17},
keywords = {عملکرد اجتماعی، فرهنگی- تجهیز و نوسازی; اراضی شالیزاری; یکپارچه سازی اراضی; دهستان قره طغان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد اجتماعی فرهنگی طرح تجهیز ونوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری مورد شناسی: دهستان قره طغان شهرستان نکا
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A الهه انزایی
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2014

[Download]