علوم باغبانی, دوره (29), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (47-54)

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد کودهای آلی یکی از مهمترین راهکارهای تغذیه ای گیاه در مقایسه با کودهای شیمیایی بویژه در شرایط مدیریت ارگانیک گیاهان دارویی است. به منظور مطالعه اثر کودهای مختلف آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی91-1390 اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح کود نیتروژن (25، 50 و 75 کیلوگرم در هکتار)، سه سطح کود گاوی (5، 10 و 15 تن در هکتار)، سه سطح ورمی کمپوست (2، 4 و 6 تن در هکتار) و شاهد بودند. نتایج نشان داد که اثر کودهای مختلف بر تمامی صفات مورد مطالعه بجز میزان تورم اسفرزه معنی دار (05/0p≤) بود. بطوریکه بهترین حالت برای تیمارهای 6 تن ورمی کمپوست و 15 تن کود گاوی مشاهده شد. بیشترین عملکرد دانه (4/548 کیلوگرم در هکتار) برای 6 تن ورمی کمپوست حاصل شد که نسبت به شاهد 26 درصد افزایش نشان داد. با افزایش مقدار کودهای آلی محتوی موسیلاژ، فاکتور تورم و میزان تورم اسفرزه افزایش یافت، درحالیکه افزایش مقدار کود شیمیایی سبب کاهش این صفات کیفی شد. بیشترین محتوی موسیلاژ و فاکتور تورم برای 15 تن کود گاوی (به ترتیب با 3/35 درصد و 4/13 میلی لیتر) بدست آمد. بدین ترتیب، با توجه به تأثیر مثبت کودهای آلی بر عملکرد کمی و کیفی اسفرزه در مقایسه با کود شیمیایی، چنین بنظر می رسد که این نهاده های آلی می توانند جایگزین مناسبی برای بهبود رشد و عملکرد گونه های دارویی نظیر اسفرزه در نظام های کم نهاده باشند.

کلمات کلیدی

, کود آلی, گیاه دارویی, مدیریت تغذیه, موسیلاژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044930,
author = {اسدی, قربانعلی and مؤمن, علی and نورزاده نامقی, مینا and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {April},
issn = {2423-3986},
pages = {47--54},
numpages = {7},
keywords = {کود آلی، گیاه دارویی، مدیریت تغذیه، موسیلاژ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی
%A اسدی, قربانعلی
%A مؤمن, علی
%A نورزاده نامقی, مینا
%A خرم دل, سرور
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2015

[Download]