سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17

عنوان : ( بررسی نقش سرد کردن غوطه وری بر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبی لاشه های مرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد )

نویسندگان: نعیمه کاظمی طاسکوه , محمدجواد وریدی , محمدحسین حدادخداپرست , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، بار میکروبی لاشه های مرغ از نظر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروارگانیسم ها، قبل و بعد از ورود به چیلر آبی یکی از کشتارگاههای صنعتی شهر مشهد مورد مقایسه قرار گرفت، برای این منظور طی 3 مرحله و در هر مرحله تعداد 3 لاشه مرغ، قبل و بعد از چیلر در شرایط یکسان نمونه برداری شدند و از لحاظ میکروبی مورد آزمایش قرار گرفتند، نتایج بین نمونه های قبل و بعد چیلر وجود دارد، (P< آزمایشات میکروبیولوژیکی نشان داد که در تمامی حالات، اختلاف معنی داری ( 0.05 به عبارت دیگر در تمامی حالات نمونه های لاشه های مرغ بعد از چیلر دارای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، شمارش کلی میکروبی و کپک و مخمر پائین تری نسبت به نمونه های قبل از چیلر بودند، نتایج تحقیق بیانگر آن بود که جریان متقابل آب سرد و لاشه های مرغ در بخش چیلر کشتارگاه، به دلیل انتقال حرارت و شست و شوی لاشه های مرغ می تواند سبب کاهش آلودگی نسبت به حالت قبل از چیلر شود.

کلمات کلیدی

, استافیلوکوکوس اورئوس, شمارش کلی میکروارگانیسم ها, چیلر آبی, کپک و مخمر, لاشه مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044931,
author = {کاظمی طاسکوه, نعیمه and وریدی, محمدجواد and حدادخداپرست, محمدحسین and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {بررسی نقش سرد کردن غوطه وری بر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبی لاشه های مرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {استافیلوکوکوس اورئوس، شمارش کلی میکروارگانیسم ها، چیلر آبی، کپک و مخمر، لاشه مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش سرد کردن غوطه وری بر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبی لاشه های مرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد
%A کاظمی طاسکوه, نعیمه
%A وریدی, محمدجواد
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2014

[Download]