آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (84-93)

عنوان : ( تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) )

نویسندگان: حسین انصاری , محمد سالاریان , عاطفه تکرلی , منصوره بایرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ابزارهای لازم برای کمک به طراحان سیستم‌های آبیاری، مشاوران، کشاورزان و مدیران بخش کشاورزی جهت مدیریت بهینه آب آبیاری در بخش‌های مختلف کشاورزی لازم و ضروری می‌باشد؛ لذا سازمان فائو با توسعه مدل Aquacrop موجب فراهم شدن این ابزارهای ضروری مدیریتی شده است. امروزه اقدامات چندی برای حفظ و صرفه‌جویی آب در سطح مزرعه و خارج از آن قابل اجراست. ازجمله اقدامات داخل مزرعه تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول و کاربرد یکنواخت‌تر و کاراتر آب است. این پژوهش نیز به منظور تعیین عمق بهینه آبیاری و تحلیل اقتصادی آن برای محصول گندم و گوجه‌فرنگی در مزارع خراسان رضوی (مشهد) به کمک مدل AquaCrop انجام شده است. با محاسبه 4 سطح از آب آبیاری (Wm، Ww، WelوWl)، نشان داده شده است که حداکثر عمق آبیاری به میزان 30% برای گندم و 10% برای گوجه‌فرنگی برای بدست آوردن حداکثر عملکرد، کاهش مصرف آب صورت گرفته است. منحنی توابع تولید رسم شده این محصولات نشان از افزایش عملکرد 57% برای گندم و حدود 20% برای گوجه‌فرنگی بوده است که در تحلیل اقتصادی سود حاصل از آن برای گندم 01/51 میلیون ریال و برای گوجه‌فرنگی 80/117 میلیون ریال بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, عمق بهینه, Aquacrop, عملکرد, تابع تولید,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044937,
author = {انصاری, حسین and سالاریان, محمد and عاطفه تکرلی and منصوره بایرام},
title = {تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7942},
pages = {84--93},
numpages = {9},
keywords = {عمق بهینه، Aquacrop، عملکرد، تابع تولید، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد)
%A انصاری, حسین
%A سالاریان, محمد
%A عاطفه تکرلی
%A منصوره بایرام
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]