آب و خاک, دوره (28), شماره (4), سال (2014-10) , صفحات (846-854)

عنوان : ( بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و بخارآب با استفاده از تبدیل موجک گسسته )

نویسندگان: سیدعلیرضا عراقی , محمد موسوی بایگی , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوره تناوب و روند دو شاخص مهم در سری زمانی داده های هیدرواقلیمی هستند و به دلیل اهمیت فراوان تاکنون روش های مختلفی برای مطالعه آن ها به کار گرفته شده است.این روش ها عمدتا پایه آماری داشته و در گروه آزمون های ناپارامتری قرار دارند. روش تبدیل موجک روشی قدرتمند با پایه ریاضی است که در سال های اخیر کاربرد فراوان یافته است. در این پژوهش با بکارگیری این روش در کنار روش من کندال میزان نشابه روند در ایستگاه های سینوپتیک بابلسر تهران و شاهرود در دوره 55 ساله مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اقلیم های خشک و نیمه خشک الگوهای نوسانی بلندمدت و در اقلیم های مرطوب الگوهای نوسانی کوتاه مدت دما و بخار آب همبستگی بیشتری دارند.

کلمات کلیدی

, تبدیل موجک , الگوی نوسانی, من کندال , دما, فشاربخار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044940,
author = {عراقی, سیدعلیرضا and موسوی بایگی, محمد and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و بخارآب با استفاده از تبدیل موجک گسسته},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-4757},
pages = {846--854},
numpages = {8},
keywords = {تبدیل موجک ; الگوی نوسانی; من کندال ; دما; فشاربخار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و بخارآب با استفاده از تبدیل موجک گسسته
%A عراقی, سیدعلیرضا
%A موسوی بایگی, محمد
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]