ذهن, دوره (13), شماره (49), سال (2012-6) , صفحات (73-102)

عنوان : ( تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه فرضعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علم فراروانشناسی از توانمندی‌های فراطبیعی انسان ‌که فراهنجار هم نامیده میشود، بحث می‌کند. دو گونه عمده این قابلیت‌ها، ذهنی و فیزیکی است. دو نگرش عمده نیز در باره توجیه پدیده‌های فراروانی وجود دارد: به عقیده گروهی، این رخداد‌های عینی معلول علل طبیعی است ولی به دلایلی آن علل ناشناخته‌اند. عواملی مانند ضعف ابزار آزمایش، بینش ناظر، وسعت و کنترل‌ناپذیری داده‌ها باعث شده تا هنوز نظر قطعی مورد قبول اهل علم، در‌باره آن‌ها صادر نشود. گروهی دیگر رخدادهای فراروانی را معلول عللی غیرطبیعی و یا اختلالات روانی خوانده‌اند. آنچه انکارناپذیر است وجود این رخدادهای نامتعارف در زندگی بشری است. این نوشتار با نگاهی گذرا به پیشینه علم فراروانشناسی ‌که امروزه به «شبه علم» تقلیل یافته است، با طرح و نقد دیدگاه‌های گوناگون، به بررسی تحقیق‌پذیری داده‌های این علم با دو رویکرد تجربی و فلسفی پرداخته ‌است.

کلمات کلیدی

, فراروانشناسی, فراهنجار, تحقیق‌پذیری, درک گزینشی, علم‌گرایی, عقل‌گرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044948,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فرضعلی, فاطمه},
title = {تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفی},
journal = {ذهن},
year = {2012},
volume = {13},
number = {49},
month = {June},
issn = {1735-0743},
pages = {73--102},
numpages = {29},
keywords = {فراروانشناسی، فراهنجار، تحقیق‌پذیری، درک گزینشی، علم‌گرایی، عقل‌گرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فرضعلی, فاطمه
%J ذهن
%@ 1735-0743
%D 2012

[Download]