پژوهشهای زراعی ایران, سال (2015-7) , صفحات (391-398)

عنوان : ( اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای )

نویسندگان: رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی واکنش برخی از ویژگی‌های رشدی و عملکرد، ماشک گل‌خوشه ای نسبت به استفاده از کودهای زیستی، شیمیایی و آلی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار در سال 1392 و در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 نوع کود بیولوژیک و تلفیق آن‌ها با یکدیگر و ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی به شرح زیر بود: 1-قارچ میکوریزا آربسکولار گونه Glomus moseae + ورمی‌کمپوست، 2-قارچ میکوریزا + نیتروکسین (حاوی باکتری‌های Azospirillum sp. و sp. Azotobacter)، 3-قارچ میکوریزا + ریزوبیوم (Rhizobium sp.)، 4-قارچ میکوریزا + کود شیمیایی NPK، 5-قارچ میکوریزا Glomus moseae و 6- شاهد. نتایج نشان داد که هرچند تیمارها اثر معنی‌داری بر ارتفاع بوته نداشتند اما بر صفات و ویژگی‌های درصد کلونیزاسیون طول ریشه، تعداد گره ریشه، وزن خشک ریشه، عملکرد تر، عملکرد خشک و میزان پروتئین دارای اثر معنی‌داری بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کلونیزاسیون طول ریشه (76 درصد)، تعداد گره ریشه ماشک (20عدد)، وزن خشک ریشه (94/ گرم)، عملکرد تر (5/1894 گرم در متر مربع)، عملکرد خشک (63/473 گرم در متر مربع) و میزان پروتئین (33/27 درصد) در تیمار تلفیقی میکوریزا و ریزوبیوم حاصل شد. با توجه به نتایج آزمایش، بهترین تیمار کودی برای ماشک گل‌خوشه‌ای مخلوط قارچ میکوریزا و کود زیستی ریزوبیوم پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, درصد کلونیزاسیون طول ریشه, میکوریزا, نیتروکسین, ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044957,
author = {کمائی, رضا and پارسا, مهدی and جهان, محسن},
title = {اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
month = {July},
issn = {2008-1472},
pages = {391--398},
numpages = {7},
keywords = {درصد کلونیزاسیون طول ریشه، میکوریزا، نیتروکسین، ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد ماشک‌گل خوشه‌ای
%A کمائی, رضا
%A پارسا, مهدی
%A جهان, محسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]