پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (109-119)

عنوان : ( اثر کاربرد حاصلخیز کننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (sorghum bicolor) )

نویسندگان: رضا کمائی , مهدی پارسا , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به استفاده از کودهای زیستی، شیمیایی و آلی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 اجرا شد. انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 3 نوع کود بیولوژیک و تلفیق آن‌ها با یکدیگر و ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی به شرح زیر بود: 1-قارچ میکوریزا آربسکولار گونه G.mosseae + ورمی‌کمپوست، 2-قارچ میکوریزا + نیتروکسین (حاوی باکتری‌های Azospirillum sp. و sp. Azotobacter)، 3-قارچ میکوریزا + ریزوبیوم (Rhizobium sp.)، 4-قارچ میکوریزا + کود شیمیایی NPK، 5-قارچ میکوریزا G.mosseae و 6- شاهد. برخی از صفات مورد مطالعه در این آزمایش عبارت بودند از: کلونیزاسیون طول ریشه و ارتفاع بوته، طول مخصوص ریشه، عملکرد دانه، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه بود. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کودی بر صفات و ویژگی‌های درصد کلونیزاسیون طول ریشه، طول مخصوص ریشه، شاخص سطح برگ، عملکرد، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه دارای اثر معنی‌داری بود. بیشترین درصد کلونیزاسیون طول ریشه (82 درصد)، طول مخصوص ریشه (82/51 متر ریشه در 25 سانتیمتر مکعب خاک)، شاخص سطح برگ (47/5)، عملکرد دانه (62/425 گرم در متر مربع)، تعداد دانه در خوشه (635) در تیمار تلفیقی میکوریزا و نیتروکسین و بیشترین وزن هزار دانه (26/29 گرم) در تیمار استفاده تواٌم از میکوریزا و ورمی‌کمپوست حاصل شد. کلونیزاسیون و عملکرد بیشتر در اثر تیمار تلقیح دوگانه را می‌توان به برهمکنش مثبت میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن نسبت داد. با توجه به نتایج آزمایش، بهترین تیمار کودی برای سورگوم مخلوط قارچ میکوریزا و زیستی نیتروکسین پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی

, درصد کلونیزاسیون طول ریشه, طول مخصوص ریشه. میکوریزا, نیتروکسین, ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044958,
author = {کمائی, رضا and پارسا, مهدی and جهان, محسن},
title = {اثر کاربرد حاصلخیز کننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (sorghum bicolor)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {109--119},
numpages = {10},
keywords = {درصد کلونیزاسیون طول ریشه، طول مخصوص ریشه. میکوریزا، نیتروکسین، ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد حاصلخیز کننده‌های خاک بر برخی ویژگی‌های رشدی و عملکرد سورگوم دانه‌ای (sorghum bicolor)
%A کمائی, رضا
%A پارسا, مهدی
%A جهان, محسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2016

[Download]