اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی , 2014-05-08

عنوان : ( تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در کاهش آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط هیدروژن پراکسید در فیبروبلاستهای انسانی )

نویسندگان: رؤیا ابراهیمی فخر , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Perovskia abrotanoides Karel (برازمبل) از گونه های گیاهی ارزشمند شمال ایران است که خواص دارویی متعددی برای آن گزارش شده است. در این تحقیق از آزمون H2O2 برای بررسی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره فنلی برگ گیاه برازمبل، استفاده شد. پس از جمع آوری گیاه در مرحله رویشی از منطقه کلات (خراسان رضوی)، عصاره گیری به روش سونیکاسیون و با استفاده از حلال متانول (1:10) صورت گرفت. تعیین سمیت غلظتهای مختلف از عصاره فنلی، بر سلولهای فیبروبلاست انسانی نرمال HFF3، با کمک آزمون MTT انجام شد. سلولهای پیش تیمار شده با غلظت غیر سمی عصاره (µg/ml 1)، با غلظت‌های µM 1000 - 10H2O2 تیمار شدند و سپس با کمک آزمون MTT درصد ممانعت از آسیب سلولی برای عصاره محاسبه شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره فنلی برگ گیاه برازمبل توانایی زیادی در حفاظت از سلولها در برابر تنش اکسیداتیو داشته و در غلظتهای µM 500، 750 و 1000 H2O2 در مقایسه با آسکوربات به عنوان یک آنتی اکسیدان استاندارد، به طرز چشمگیر و معنی داری عملکرد آنتی اکسیدانی بهتری نشان داد.

کلمات کلیدی

, برازمبل, آنتی اکسیدان, سنجش سمیت سلولی, هیدروژن پراکسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044977,
author = {ابراهیمی فخر, رؤیا and ابریشم چی, پروانه and مقدم متین, مریم and جواد اصیلی},
title = {تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در کاهش آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط هیدروژن پراکسید در فیبروبلاستهای انسانی},
booktitle = {اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {برازمبل، آنتی اکسیدان، سنجش سمیت سلولی، هیدروژن پراکسید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در کاهش آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط هیدروژن پراکسید در فیبروبلاستهای انسانی
%A ابراهیمی فخر, رؤیا
%A ابریشم چی, پروانه
%A مقدم متین, مریم
%A جواد اصیلی
%J اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی
%D 2014

[Download]