اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار , 2013-12-18

عنوان : ( اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی )

نویسندگان: کامه کافی امامی , مسعود همایونی فر , مهدی بهنامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، مطالعه رابطه بین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز و نوسانات آن است. در این پژوهش، از دادههای سری زمانی FDI ، نرخ ارز، باز بودن تجاری، نوسانات نرخ ارز 31 برای ایران استفاده شده است. پس از جمعآوری دادهها، به - و تورم بین سالهای 11 منظور تجزیه و تحلیل آنها از تکنیک همجمعی و آزمون علیت استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان میدهند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی ارتباطی مثبت با کاهش ارزش پول ملی دارد و نوسانات نرخ ارز مانع سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران است. باز بودن تجاری به طور چشمگیری، FDI را افزایش میدهد. نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجری بیان میکنند که نوسانات نرخ ارز، علیت گرنجری سرمایهگذاری مستقیم خارجی است و این رابطه علیت به صورت دو سویه است

کلمات کلیدی

, نوسانات نرخ ارز, سرمایهگذاری مستقیم خارجی, ایران, تجزیه و تحلیل سری زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044980,
author = {کافی امامی, کامه and همایونی فر, مسعود and بهنامه, مهدی},
title = {اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی},
booktitle = {اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نوسانات نرخ ارز، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ایران، تجزیه و تحلیل سری زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
%A کافی امامی, کامه
%A همایونی فر, مسعود
%A بهنامه, مهدی
%J اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار
%D 2013

[Download]