دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری , 2014-05-21

عنوان : ( ارزیابی وضعیت رقابتپذیزی کشورهای گزوه گذار اول با تاکید بز جایگاه ایزان )

نویسندگان: مصطفی کریم زاده , نیکسا برزگر , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص رقابت پذیری جهانی معیاری است که قدرت رقابت پذیری کشورها درسطح جهانی بررسی کرده و به نوعی محیط کسب و کارکشورها را نیز مورد ارزیابی قرارمیدهد درگزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادکشورها براساس دوشاخص سرانه تولید ناخالص داخلی و میزان سهم صادرات مواداولیه نسبت به کل کالاهای صادراتی تقسیم بندی شده اند براین اساس کشورها درسه گروه اصلی عوامل محور کارایی محور و نواوری محور و دوگروه فرعی به عنوان اقتصادهای درحال گذار طبقه بندی میشوند این دوگروه شاملکشورهای درحال گذار ازمرحله 1 به مرحله 2 و نیز کشورهای درحال گذار ازمرحله 2 به مرحله 3 می باشند دراین دسته بندی ایران درگروه فرعی گذار اول قرارمیگیرد دراین مقاله به بررسی شاخص رقابت پذیری جهانی درمیان کشورهای گروه گذار اول صورت گرفته است جایگاه رقابت پذیری کشور درمیان کشورهای هم گروه خود مناسب نمی باشد دراین راستا پیشنهادات کاربردی به منظور ارتقا وضعیت رقابت پذیری و بهبود جایگاه ایران ارایه میشود

کلمات کلیدی

, شاخص رقابت پذیزی جهانی, محیط کسبوکار, کارایی, قدرت رقابتپذیزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044981,
author = {کریم زاده, مصطفی and برزگر, نیکسا and همایونی فر, مسعود},
title = {ارزیابی وضعیت رقابتپذیزی کشورهای گزوه گذار اول با تاکید بز جایگاه ایزان},
booktitle = {دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری},
year = {2014},
location = {ساری, ايران},
keywords = {شاخص رقابت پذیزی جهانی، محیط کسبوکار، کارایی، قدرت رقابتپذیزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی وضعیت رقابتپذیزی کشورهای گزوه گذار اول با تاکید بز جایگاه ایزان
%A کریم زاده, مصطفی
%A برزگر, نیکسا
%A همایونی فر, مسعود
%J دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
%D 2014

[Download]