تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (48), شماره (4), سال (2013-12) , صفحات (189-211)

عنوان : ( نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو )

نویسندگان: عصمت مجرد , مسعود همایونی فر , ماشااله سالارپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعۀ حاضر، نقش کشاورزی در همگرایی منطقهای کشورهای عضو اکو در مدل داده ها ی ترکیبی پویا ارزیابی می شود. در ابتدا، همگرایی بین کشورهای عضو اکو و اثر بخش کشاورزی 2011- در تسریع همگرایی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دورة زمانی 1996 بررسی شد. نتایج نشان داد که بین کشورهای عضو اکو همگرایی برقرار است. بخش کشاورزی، به رغم افزایش رشد منطقه ای، در تسریع همگرایی تأثیر منفی دارد و باعث کاهش سرعت همگرایی شده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که کشورهای عضو اکو با توسعۀ بخش کشاورزی و بررسی چالشها و تنگناهای این بخش بتوانند چشم انداز روشنی برای برنامه ریزی های آینده در بهبود همگرایی منطقه ای فراهم آورند.

کلمات کلیدی

, بخش کشاورزی, کشورهای عضو اکو, همگرایی منطقه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044982,
author = {عصمت مجرد and همایونی فر, مسعود and ماشااله سالارپور},
title = {نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2013},
volume = {48},
number = {4},
month = {December},
issn = {0039-8969},
pages = {189--211},
numpages = {22},
keywords = {بخش کشاورزی، کشورهای عضو اکو، همگرایی منطقه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو
%A عصمت مجرد
%A همایونی فر, مسعود
%A ماشااله سالارپور
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2013

[Download]