تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (3), شماره (10), سال (2012-12) , صفحات (57-76)

عنوان : ( ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران )

نویسندگان: علیرضا گرشاسبی , کاظم یاوری , رضا نجارزاده , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده های آن ها در بخش تولید کشاورزی با فرض وجود کارایی کامل اقتصادی، نتایج گمراه کننده ای را برای سیاست گذاری به همراه دارد. از این رو، در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی استان های کشور بر ستانده و تقاضای نهاده گندم کاران آبی در دوره زمانی 88-1379 پرداخته می شود. به این منظور، ابتدا ناکارایی اقتصادی با استفاده از مدل های تولید و هزینه مرزی (دوگان) تصادفی بدست آمده و سپس اثرات این ناکارایی در قالب دو سناریو، بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده گندم آبی بدست می آید. سناریوی اول بدون لحاظ ناکارایی و سناریوی دوم با لحاظ ناکارایی تعریف شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق عبارتند از: تولید گندم آبی و هزینه های تولید آن، مقدار استفاده از سطح زیر کشت، بذر، نیروی کار، سموم، کود حیوانی و شیمیایی و قیمت های این نهاده ها. نتایج نشان می دهد که ناکارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم کاران آبی در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21، 23 و 38 درصد بوده است. علاوه بر این، با لحاظ ناکارایی اقتصادی در تابع سود گندم کاران، شیب تابع عرضه ستانده به شدت متاثر شده است. ناکارایی همچنین، ضرایب تقاضای نهاده را نیز تغییر داده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که جزء ناکارایی فنی در قیاس با ناکارایی تخصیصی، اثرات بیشتری بر تقاضای نهاده دارد.

کلمات کلیدی

, کارایی اقتصادی, عرضه ستانده, تقاضا نهاده, گندم آبی, رگرسیون به ظاهر نامرتبط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044984,
author = {علیرضا گرشاسبی and کاظم یاوری and رضا نجارزاده and همایونی فر, مسعود},
title = {ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {10},
month = {December},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {57--76},
numpages = {19},
keywords = {کارایی اقتصادی، عرضه ستانده، تقاضا نهاده، گندم آبی، رگرسیون به ظاهر نامرتبط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران
%A علیرضا گرشاسبی
%A کاظم یاوری
%A رضا نجارزاده
%A همایونی فر, مسعود
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2012

[Download]