علوم باغبانی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (473-461)

عنوان : ( مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد )

نویسندگان: زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد آسایش دمایی مطلوب در دوره‌های گرم سال با توجه به جمعیت بالا و اقلیم گرم و خشک اکثر شهرهای ایران ضروری است. آزمایشی به منظور بررسی تاثیر درصد پوشش گیاهی و سطوح سخت بر تغییرات دما، رطوبت نسبی و آسایش دمایی شهروندان در سه سایت شهری و ایستگاه هواشناسی مشهد انجام گرفت. داده‌های اقلیمی دریافتی و ثبت شده از ایستگاه هواشناسی و سایت‌های چهارراه دانش، تقاطع مقدم-طبرسی و پارک ملت که از نظر درصد پوشش گیاهی و سطوح سخت متفاوت بودند، با یکدیگر مقایسه شدند. شاخص‌های آسایش دمایی شهروندان و محدوده آن‌ها نیز در این سایت‌ها در گرم‌ترین دوره سال 1390 به تفکیک رده‌های سنی و جنسیتی مشخص گردید. نتایج آنالیزهای آماری و خروجی مدل ریمن نشان دادند درجه حرارت و رطوبت نسبی چهارراه دانش و تقاطع مقدم-طبرسی نسبت به ایستگاه هواشناسی و بویژه پارک ملت به ترتیب به طور معنی‌داری بالاتر و پایین‌تر بودند. شاخص‌های آسایش دمایی گرم‌ترین دوره سال نشان دادند که روزهای این دوره برای شهروندان به ترتیب در محدوده تنش گرمایی اندک، شدید و بسیار شدید قرار داشتند و به ترتیب پارک ملت و ایستگاه هواشناسی نسبت به چهارراه دانش و تقاطع مقدم-طبرسی از نظر ایجاد آسایش دمایی برای مردم مناسب‌تر بودند.

کلمات کلیدی

, فضای سبز, جزایر گرمایی, شاخص‌های آسایش دمایی, دما, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044990,
author = {کریمیان, زهرا and تهرانی فر, علی and بنایان اول, محمد and عزیزی ارانی, مجید and کاظمی, فاطمه},
title = {مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2015},
volume = {45},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-482X},
pages = {473--461},
numpages = {-12},
keywords = {فضای سبز، جزایر گرمایی، شاخص‌های آسایش دمایی، دما، رطوبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد
%A کریمیان, زهرا
%A تهرانی فر, علی
%A بنایان اول, محمد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کاظمی, فاطمه
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2015

[Download]