علوم زراعی ایران, دوره (16), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (209-221)

عنوان : ( اثر مصرف کودهای آلی و زیستی بر عملکرد، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب روغن کنجد (Sesamum indicum L.) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , محمد بهزاد امیری , سیدمحمد سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کوهای آلی و زیستی بر عملکرد، اجزای عملکرد، عملکرد روغن و ترکیب اسیدهای چرب تشکیل دهنده روغن کنجد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل 1- تیوباسیلوس، 2- کود گرانوله، 3- کود گاوی، 4- کود گاوی + تیوباسیلوس، 5- کود گاوی + گرانوله، 6- نیتروکسین + بیوفسفر، 7- میکوریزا + نیتروکسین + بیوفسفر و 8- شاهد (عدم مصرف کود) بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین تأثیر در افزایش معنی دار تعداد کپسول در بوته در نتیجه کاربرد تیمار کود گاوی + تیوباسیلوس (101 کپسول در بوته) مشاهده گردید. همچنین تیمارهای تیوباسیلوس و نیز کود گاوی + گرانوله بیشترین تأثیر را بر عملکرد دانه داشتند. به طوری که تیمارهای ذکر شده در مقایسه با تیمار شاهد، منجر به افزایش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب تا 45/15 و 52/18 درصد شدند. از نظر مقادیر اسیدهای چرب تشکیل دهنده ساختار روغن، اسید اولئیک سیس (65/45 درصد) و لینولئیک سیس (54/30 درصد) دارای بیشترین مقدار بودند. بیشترین مقدار اسید لینولنیک به طور معنی دار در تیمار شاهد مشاهده گردید (93/0 درصد). طبق نتایج این آزمایش به نظر می رسد که فراهمی مواد آلی خاک می‌تواند با افزایش درصد اسید اولئیک و نیز کاهش میزان اسید لینولنیک منجر به افزایش کیفیت روغن کنجد از نظر مقاومت به درجه حرارت شود.

کلمات کلیدی

, اسید اولئیک, اسید لینولنیک, تیوباسیلوس, کود گرانوله, نیتروکسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044994,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and امیری, محمد بهزاد and سیدی, سیدمحمد},
title = {اثر مصرف کودهای آلی و زیستی بر عملکرد، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب روغن کنجد (Sesamum indicum L.)},
journal = {علوم زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {16},
number = {3},
month = {December},
issn = {1562-5540},
pages = {209--221},
numpages = {12},
keywords = {اسید اولئیک، اسید لینولنیک، تیوباسیلوس، کود گرانوله، نیتروکسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مصرف کودهای آلی و زیستی بر عملکرد، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب روغن کنجد (Sesamum indicum L.)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امیری, محمد بهزاد
%A سیدی, سیدمحمد
%J علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2014

[Download]