مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (4), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (35-51)

عنوان : ( اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشی )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , الهام میرافضلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میراگرها با گرفتن بخشی از کارمایه سازه، به کاهش آسیب ها و پخش یکنواخت آن ها کمک می کنند. در این پژوهش، از میراگرهای لزجی خطی بهره جویی میشود. روش های بسیاری برای طرح این گونه میراگرها را پژوهشگران پیشنهاد کرده اند. فن نویسندگان، طرح مومسان ، بر پای ه کارکرد می باشد، که به کارایی موثرتر قاب با میرایی لزجی می انجامد. نخست، رابطه سازی روش انجام میشود. سپس، سازه های 3، 6 و 9 طبقه خمشی با میرایی طبیعی و افزوده، به شیوه مومسان طرح خواهند شد. در ادامه مقاله، تحلیل های ناخطی پویا، برتری های طرح مومسان را بیش از پیش آشکار می سازند.

کلمات کلیدی

میراگر لزجی؛ طرح مومسان برپایه کارکرد؛ کارمایه؛ تغییرمکان هدف؛ سازوکار تسلیم؛ بیشینه جابه جایی نسبی طبقه؛ بیشینه شتاب کلی کف؛ کارمایه مومسان جذبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044999,
author = {رضائی پژند, محمد and میرافضلی, الهام},
title = {اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {2251-9475},
pages = {35--51},
numpages = {16},
keywords = {میراگر لزجی؛ طرح مومسان برپایه کارکرد؛ کارمایه؛ تغییرمکان هدف؛ سازوکار تسلیم؛ بیشینه جابه جایی نسبی طبقه؛ بیشینه شتاب کلی کف؛ کارمایه مومسان جذبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشی
%A رضائی پژند, محمد
%A میرافضلی, الهام
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2014

[Download]