آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2014-6) , صفحات (233-245)

عنوان : ( مقایسه دو مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG و ASD در پیش بینی بارش و دما تحت شرایط تغییراقلیم و در وضعیت های آب و هوائی متفاوت )

نویسندگان: نسرین صالح نیا , امین علیزاده , نسرین سیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم از جمله تغییرات بی سابقه ای است که در حال وقوع است. میزان تغییرات پارامترهای هواشناسی بارش، دمای حداقل و حداکثر دستخوش تغییرات این پدیده است. از آنجایی که پیش بینی این سه پارامتر اقلیمی حائز اهمیت است، در این مطالعه میانگین تغییرات این عوامل برای دوره های 2010-2039، 2040-2069 و 2099-2070 نسبت به دوره پایه 1990-1961 در سه ایستگاه مشهد، بجنورد و بیرجند تحت مدل HadCM3 و سناریوی A2 پیش بینی شدند. مدل های ریزمقیاس نمایی آماری مورد استفاده LARS-WG و ASD بودند. نتایج نشان دادند که مدل ASD با میانگین خطای مطلق 11/0، 01/0 و 02/0 به ترتیب برای ایستگاه های مذکور نسبت به مدل LARS از دقت بیش تری برخوردار است. پیش بینی تغییرات بارش در این مدل در هر سه ایستگاه نسبت به مدل LARS کم تر است. MAE مقادیر دمای حداقل و حداکثر در LARS نسبت به ASD کم تر است. این مقادیر به ترتیب برای مشهد عبارتند از 0.38 و 0.18 می باشند.

کلمات کلیدی

, ریزمقیاس نمایی, LARS-WG, ASD, پیش بینی, HadCM3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045003,
author = {صالح نیا, نسرین and علیزاده, امین and نسرین سیاری},
title = {مقایسه دو مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG و ASD در پیش بینی بارش و دما تحت شرایط تغییراقلیم و در وضعیت های آب و هوائی متفاوت},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-7942},
pages = {233--245},
numpages = {12},
keywords = {ریزمقیاس نمایی، LARS-WG، ASD، پیش بینی، HadCM3},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دو مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG و ASD در پیش بینی بارش و دما تحت شرایط تغییراقلیم و در وضعیت های آب و هوائی متفاوت
%A صالح نیا, نسرین
%A علیزاده, امین
%A نسرین سیاری
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]