پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (369-377)

عنوان : ( تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Trigonella foenum-graecum L.) و شنبلیله (Coriandrum sativum L.) )

نویسندگان: ریحانه بیگناه , پرویز رضوانی مقدم , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط گشنیز (Coriandrum sativum L.) و شنبلیله ((Trigonella foenum-graecum L. آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: کشت خالص شنبلیله (A)، 25% تراکم مطلوب گشنیز + 175% تراکم مطلوب شنبلیله (B)، 50% تراکم مطلوب گشنیز +150% تراکم مطلوب شنبلیله (C)، 75% تراکم مطلوب گشنیز +125% تراکم مطلوب شنبلیله (D)، 100% تراکم مطلوب گشنیز + 100% تراکم مطلوب شنبلیله (E)، کشت خالص گشنیز (F)،125% تراکم مطلوب گشنیز + 75% تراکم مطلوب شنبلیله (G)، 150% تراکم مطلوب گشنیز + 50% تراکم مطلوب شنبلیله (H)، 175% تراکم مطلوب گشنیز + 25% تراکم مطلوب شنبلیله (I) بود. برداشت عملکرد بیولوژیک گشنیز در 5% و در شنبلیله در 20% گلدهی گیاهان صورت گرفت. نتایج آزمایش نشان دادند که تیمار B بیشترین ارتفاع و عملکرد بیولوژیک شنبلیله، بیشترین نسبت برابری زمین کلی ، کمترین درصداسانس، عملکرد اسانس و عملکرد بیولوژِیک گیاه گشنیز را به خود اختصاص داد. بیشترین ارتفاع، عملکرد بیولوِژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه گشنیز و کمترین عملکرد بیولوژیک گیاه شنبلیله در تیمار I مشاهده شد. بیشترین درصد نیتروژن زیست توده در گیاه شنبلیله و گشنیز به ترتیب در تیمارهای A و E مشاهده شدند.

کلمات کلیدی

, اسانس, نسبت برابری زمین, عملکرد بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045005,
author = {بیگناه, ریحانه and رضوانی مقدم, پرویز and جهان, محسن},
title = {تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Trigonella foenum-graecum L.) و شنبلیله (Coriandrum sativum L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {369--377},
numpages = {8},
keywords = {اسانس، نسبت برابری زمین، عملکرد بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد بیولوژیک، درصد نیتروژن و خصوصیات مورفولوژیک گشنیز (Trigonella foenum-graecum L.) و شنبلیله (Coriandrum sativum L.)
%A بیگناه, ریحانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A جهان, محسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]