مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (4), شماره (13), سال (2013-4) , صفحات (80-89)

عنوان : ( بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان )

نویسندگان: ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد , امین علیزاده , علی نشاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکل کمبود منابع آب و بارش یک واقعیت مهم و غیر قابل انکار در استان کرمان محسوب می شود. کل مصرف آب در داخل یک کشور به تنهایی معیار درستی از برداشت واقعی آب از منابع آب جهانی نیست . ردپای اکولوژیک آب شاخصی برای تعیین میزان مصرف واقعی آب است. لذا بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی محصولات استراتژیک می تواند در سیاست گذاری و برنامه ریزی بهینه منابع آب مفید باشد. بنابراین در این پژوهش جهت بررسی توانایی منطقه برای تامین آب مورد نیاز برای تولید داخلی، به محاسبه میزان ردپای اکولوژیک آب در محصولات کشاورزی استراتژیک استان )پسته و خرما(در سال 8811 پرداخته شد. در این تحقیق جهت انجام محاسبات از روش هوکسترا و هانگ و هوکسترا و همکاران استفاده شد. 2902/ 6 میلیارد متر مکعب تخمین زده شد که به ازاء هر نفر 2 / شاخص ردپای اکولوژیک آب استان در بخش کشاورزی 65 متر مکعب در سال است. استان کرمان صادر کننده آب مجازی شد و وابستگی استان به منابع آب خارجی بسیار کم بود. 828 درصد از منابع آب تجدید شونده استان برآورد گردید که بنا به / شاخص کم آبی یا شدت مصرف آب در بخش کشاورزی 8 تعریف کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل اگر حجم مصرف آب در هر کشور بیشتر از 09 درصد کل منابع آب تجدید پذیر سالانه باشد آن کشور کم آب تلقی می شود، لذا استان کرمان کم آب تلقی می شود. بنابراین کاهش فشار وارده بر منابع آب داخلی، مستلزم بهره گیری بیشتر از استراتژی مبادله آب مجازی در واردات محصولات با نیاز آبی بالا به استان می باشد.

کلمات کلیدی

, آب مجاز ی, پسته, خرما, ردپای اکولوژیک, کم آبی , کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045006,
author = {ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد and علیزاده, امین and علی نشاط},
title = {بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {April},
issn = {2251-7359},
pages = {80--89},
numpages = {9},
keywords = {آب مجاز ی، پسته، خرما، ردپای اکولوژیک، کم آبی ، کرمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ردپای اکولوژیک آب و شاخص های آب مجازی در محصولات پسته و خرما در استان کرمان
%A ابوالفضل غلامحسین پور جعفری نژاد
%A علیزاده, امین
%A علی نشاط
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2013

[Download]