دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-12

عنوان : ( کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل پذیرش تکنولوژی یکی از قدرتمندترین ابزارهای تئوریکی پی بینی کننده رفتار نیروی انسانی در مورد پذیرش قرار دادن تکنولوژی های نوین مد نظر قرار گرفته است. این مطالعه به چگونگی تأثیر پذیری تصمیم استفاده افراد از فن آوری دولت الکترونیک از متغیرهایی همچون نگرش ایجاد شده، منفعت ادراک شده، سهولت کاربرد ادراک شده، کیفیت سیستم اطلاعاتی و کیفیت اطلاعات پرداخته است. روش پشوه توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد است. نمونه آماری این مطالعه شامل 317 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری طبقه ای که طبقات نمونه دانشکده ها، مراکزاداری، آموزشی و پژوهشی دانشگاه می باشد، انتخاب شده اند. در نمونه گیری اولیه که از 30 نفر جمع آوری شد، براساس اطلاعات بدست آمده، واریانس جامعه تخمین و اندازه نمونه محاسبه گردید که این اندازه 317 نفر می باشد. از تعداد 317 پرسشنامه توزیع شده، نهایتاً تعداد 280 پرسشنامه با نرخ بازگشت 88% قابل استفاده به دست محقق بازگشت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه لین و همکارانش 2011 بود و پایایی ابزار بااستفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و 0/912 بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای spss استفاده گردید. نتایج بررسی ها مؤید اثرگذاری این عوامل به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اراده و تصمیم رفتاری در استفاده از خدمات دولت الکترونیک بوده است.

کلمات کلیدی

, ذیرش تکنولوژی, دولت الکترونیک, فناوری اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045017,
author = {مهرآیین, محمد},
title = {کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2013},
location = {قم, ايران},
keywords = {ذیرش تکنولوژی، دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد مدل پذیرش تکنولوژی جهت گسترش خدمات دولت الکترونیک (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد)
%A مهرآیین, محمد
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
%D 2013

[Download]