کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 , 2014-08-07

عنوان : ( بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم) )

نویسندگان: محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی نقش و تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش در موسسات غیرانتفاعی (شهرداری ها) است. این تحقیقکاربردی و از گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. روش این تحقیق به صورت ترکیبی 2 مرحله ای به منظور تقویت نتایج تحقیق می باشد . ابتداتوسط مطالعات میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) از 160 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان بخشهای مختلف سازمان مربوطه (شهرداری رباط کریم)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان SPSS اطلاعاتی بدست آمده که با آنالیز توصیفی - استنباطی و بهره گیری از نرم افزارمدیریت دانش و سرمایه اجتماعی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ، مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی استفاده شده است ،در مرحله دوم با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از مدیران و متخصصان امر که به واسطه روش گلوله برفی انتخاب شده اندوضع موجود مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در سازمان مورد مطالعه از طریق آنالیزموضوعی تحلیل شده است. نتایج حاصل از به کارگیری آزمونهای آماری (روش رگرسیون) نشان دهنده رابطه ای مثبت و معنا دار میان مدیریت دانش (ابعاد 5 گانه) و سرمایه اجتماعی (مولفه های 3 گانه) بودهبه طوری که سرمایه اجتماعی نقش بسزایی را در توسعه مدیریت دانش در شهرداری رباط کریم داراست. نتایج مطالعات کیفی (مصاحبه ها) وضعیتفعلی مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی را در سطح نامطلوبی ارزیابی کرده است. در پایان نیز راهکار هایی جهت بهبود و ارتقاء شرایط موجود در هر دوبعد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش , سرمایه اجتماعی , موسسات غیر انتفاعی (شهرداری) ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045018,
author = {مهرآیین, محمد},
title = {بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش ، سرمایه اجتماعی ، موسسات غیر انتفاعی (شهرداری) ،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ابعاد دارایی نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی) برارتقاء مدیریت دانش سازمانی (مطالعه موردی شهرداری رباط کریم)
%A مهرآیین, محمد
%J کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
%D 2014

[Download]