مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (2), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (25-38)

عنوان : ( بررسی اثر نسبت مخروطی روی ضرایب آیرودینامیکی ریز پهپادها )

نویسندگان: هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک روش عددی بر مبنای جریان گردابه‌ای برای تحلیل آیرودینامیکی پیکربندی‌های مختلف هواپیما از جمله پهپاد و ریزپهپاد توسعه داده شده است. در تحقیق حاضر، ابتدا نتایج حاصل از این روش با نتایج تجربی صحه گذاری شده است و سپس اثر نسبت مخروطی در بازه‌ی 0،3 تا 3 روی مشخصه‌های آیرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که به طور کلی افزایش نسبت مخروطی چه در محدوده‌ی صفر تا یک و چه بزرگ‌تر از یک موجب افزایش ضریب برآ و بهبود عملکرد وسیله‌ پرنده می‌شود. تنها عیب نسبت‌های مخروطی بزرگ‌تر از یک به وجود آمدن گشتاور خمشی بزرگ است که البته در ریز پهپادها به علت کوچک بودن اندازه‌شان قابل چشم پوشی است. در این تحقیق همچنین مکانیزمی برای ایجاد نسبت‌های مخروطی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ریز پهپاد, نسبت مخروطی, گردابه‌ی نعلی شکل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045030,
author = {دستورانی, هادی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی اثر نسبت مخروطی روی ضرایب آیرودینامیکی ریز پهپادها},
journal = {مکانیک سیالات و آیرودینامیک},
year = {2013},
volume = {2},
number = {3},
month = {December},
issn = {2322-3278},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {ریز پهپاد، نسبت مخروطی، گردابه‌ی نعلی شکل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر نسبت مخروطی روی ضرایب آیرودینامیکی ریز پهپادها
%A دستورانی, هادی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J مکانیک سیالات و آیرودینامیک
%@ 2322-3278
%D 2013

[Download]