زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (1-14)

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی )

نویسندگان: مریم دهبان ایوان استخری , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , مجتبی زارع صفت , امیر سیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پل‌رود با استفاده از رویکرد چند معیاره فازی می‌باشد. پس از بررسی و بازدید میدانی و با توجه به اطلاعات موجود، ده متغیر شامل شیب زمین، جهت شیب، لیتولوژی، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، فاصله از جاده، بارش باران، شتاب افقی زلزله، شاخص پوشش گیاهی و انحنای دامنه جهت ارزیابی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در نظر گرفته شد. با استفاده از مدل احتمالی نسبت فراوانی سطح همبستگی بین نقاط لغزشی موجود و هریک از عوامل مؤثر تعیین گردید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مدل نسبت فراوانی، مدل ساده و خوبی برای محاسبه شاخص حساسیت زمین‌لغزش متغیرها می‌باشد. با محاسبه مقدار LSI (شاخص حساسیت زمین‌لغزش) برای متغیرهای گوناگون، مشخص شد که جهت شیب دارای بیشترین مقدار LSI می‌باشد. در این مطالعه از دو نوع تابع (user define, Gaussian) جهت فازی کردن متغیرها استفاده شده است. با استفاده از وزن‌های به دست آمده از روش AHP و پنج عملگر فازی نقشه‌های حساسیت زمین‌لغزشی تولید شده است. با در نظر گرفتن مقادیر و کارایی خوب عملگر Gamma جهت پهنه‌بندی، نقشه تولید شده با تابع User define و عملگر Gamma0.95 دارای بهترین کیفیت است.

کلمات کلیدی

, زمین‌لغزش, پل‌رود, رویکرد چند معیاره فازی, شاخص حساسیت زمین‌لغزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045032,
author = {دهبان ایوان استخری, مریم and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and مجتبی زارع صفت and امیر سیار},
title = {ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {زمین‌لغزش، پل‌رود، رویکرد چند معیاره فازی، شاخص حساسیت زمین‌لغزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی
%A دهبان ایوان استخری, مریم
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مجتبی زارع صفت
%A امیر سیار
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2014

[Download]