همایش بین المللی مدیریت , 2014-10-23

عنوان : ( اثربخشی جلسات سازمانی و راهکارهای بهبود آن )

نویسندگان: حمیده رضوی , گیتی ملکیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از ابزارهای مفید در مدیریت سازمان، برگزاری جلسات حضوری و مشاوره با اهل فن برای کسب نظریه های بهتر از طریق تبادل اندیشه است. این جلسات امکان تصمیم گیری سریع را برای مدیران فراهم نموده و با توجه به گروهی بودن آن ، ضمانت اجرایی مصوبات را در سازمان افزایش می دهد. از سوی دیگر، جلسات بی هدف و بی برنامه، نه تنها موثر نخواهدبود بلکه باعث اتلاف وقت و سرمایه سازمان نیز خواهد شد. در این مقاله، اثربخشی جلسات سازمانی با استفاده از شاخصهای کمی بررسی شده و معیاری برای سنجش آن پیشنهاد میگردد. به این منظور در ابتدا، ابعاد مختلف جلسات شناسایی شده و نواقص احتیالی آن برای یک سازمان نمونه بررسی گردیدهاست. سپس، شاخص کارایی و اثربخشی با استفاده از اوزان تخصیص داده شده به معیارهای مختلف محاسبه شده و برای جلسات مختلف مقایسه گردیده است. با استفاده از نتیجه به دست آمده، می توان راهکارهای مناسب را برای ارتقاء بهرره وری جلسات ارائه نمود.

کلمات کلیدی

, اثربخشی جلسات , مدیریت جلسات, سنجش اثربخشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045037,
author = {رضوی, حمیده and ملکیان, گیتی},
title = {اثربخشی جلسات سازمانی و راهکارهای بهبود آن},
booktitle = {همایش بین المللی مدیریت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثربخشی جلسات ، مدیریت جلسات، سنجش اثربخشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی جلسات سازمانی و راهکارهای بهبود آن
%A رضوی, حمیده
%A ملکیان, گیتی
%J همایش بین المللی مدیریت
%D 2014

[Download]