زن و مطالعات خانواده, دوره (5), شماره (17), سال (2012-10) , صفحات (147-158)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهرمشهد) )

نویسندگان: ابوذر نحوی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت اشتغال در عصر کنونی با توجه به گسترش ارتباطات و اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. میزان مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی بویژه در جوامع شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این روند فرصت ها و چالش هایی را برای زنان و اقتصاد کشورهای متبوعشان ایجاد می کند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازارکار شهر مشهد می باشد. بدین منظور پرسش نامه هایی تهیه و در بین 200 نفر از زنان توزیع گردید و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه 100 پرسش نامه انتخاب گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش رگرسیونی لاجیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردید که، وضعیت اقتصادی خانوار، تحصیلات، تعداد افراد تحت تکفل، تأهل و استقلال مالی جزء عوامل تأثیرگذار بر میزان مشارکت زنان مورد مطالعه در بازارکار شهر مشهد می باشند

کلمات کلیدی

, اشتغال, نرخ مشارکت, مدل لاجیت, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045052,
author = {نحوی, ابوذر and قربانی, محمد},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهرمشهد)},
journal = {زن و مطالعات خانواده},
year = {2012},
volume = {5},
number = {17},
month = {October},
issn = {2008-7225},
pages = {147--158},
numpages = {11},
keywords = {اشتغال، نرخ مشارکت، مدل لاجیت، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهرمشهد)
%A نحوی, ابوذر
%A قربانی, محمد
%J زن و مطالعات خانواده
%@ 2008-7225
%D 2012

[Download]