پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (27), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (75-87)

عنوان : ( ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪروﻓﻮر در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ ذرت در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻜﺸﺖ )

نویسندگان: فاطمه طهماسبی , امیر لکزیان , کاظم خاوازی , علی پاکدین پاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی رﻳﺰوﺳﻔﺮی اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﮔﻴﺎه (PGPR) ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 38 ﺟﺪاﻳﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس از رﻳﺰوﺳﻔﺮ ﺧﺎک اﻃﺮاف ﻣﺤﻴﻂ رﺷﺪ رﻳﺸﻪ ذرت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﺟﺪاﻳﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آرﻳﮋﻳﻨﻮزا ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪروﻓﻮر ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻣﺪ CAS- آﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻛﻠﻨﻲ از 0/7175 ﺗﺎ 4 ﭘﺲ از 4 روز ﻧﮕﻬﺪاری در دﻣﺎی 27 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﺳﻴﺪروﻓﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺳﻴﺪروﻓﻮر از 0/96 ﺗﺎ 132/5 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎی آﻫﻦ- ﺳﻴﺪروﻓﻮر ﺑﺮ رﺷﺪ ذرت در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻜﺸﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲﻫﺎی آﻫﻦ- ﺳﻴﺪورﻓﻮر، ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ، وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ، وزن ﺧﺸﻚ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ذرت و ﻏﻠﻈﺖ آﻫﻦ در اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داری اﻓﺰاﻳﺶ دادﻧﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻼت ﺳﻴﺪروﻓﻮر- آﻫﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺮ ﺟﺬب آﻫﻦ در ﮔﻴﺎه ذرت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﻫﻦ ﺑﺎ اﺗﻴﻠﻦ دی آﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ (Fe-EDTA) ﺑﻮد. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻼت ﺳﻴﺪروﻓﻮر- آﻫﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺟﺪاﻳﻪ P16 ﺑﺮ ﺟﺬب آﻫﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداری در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.

کلمات کلیدی

, ذرت, ﺳﻴﺪروﻓﻮر, ﻛﻼت ﺳﻴﺪروﻓﻮر- آﻫﻦ, ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045056,
author = {طهماسبی, فاطمه and لکزیان, امیر and کاظم خاوازی and پاکدین پاریزی, علی},
title = {ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪروﻓﻮر در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ ذرت در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻜﺸﺖ},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2014},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-2738},
pages = {75--87},
numpages = {12},
keywords = {ذرت، ﺳﻴﺪروﻓﻮر، ﻛﻼت ﺳﻴﺪروﻓﻮر- آﻫﻦ، ﺑﺎﻛﺘﺮی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪروﻓﻮر در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎی ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ ذرت در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻜﺸﺖ
%A طهماسبی, فاطمه
%A لکزیان, امیر
%A کاظم خاوازی
%A پاکدین پاریزی, علی
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2014

[Download]