iهشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18

عنوان : ( ساختار، ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAl تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیرلایه فولاد کم کربن )

نویسندگان: سعید محمدخانی , جلیل وحدتی خاکی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پوشش FeAl بر روی زیرلایه فولاد کم کربن با استفاده از روش سنتز احتراقی ایجاد شده است. پیشتر در مورد نحوه وقوع واکنش و فرآیند تولید پوشش و عوامل مؤثر در آن توضیح داده شد. در این پژوهش ساختار بخش های مختلف زیرلایه، فصل مشترک زیرلایه/پوشش و پوشش با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی روبشی )SEM( بررسی شده است. دمای بالای واکنش سنتز احتراقی موجب ذوب فصل مشترک و نفوذ برخی از عناصر از زیرلایه به فصل مشترک شده است. عناصر موجود در بخش های مختلف پوشش، زیرلایه و فصل مشترک با استفاده از میکروسکوپ SEM، آنالیز EDS و هم چنین الگوی پراش XRD مشخص و بحث شده و فاز های موجود در فصل مشترک و پوشش با استفاده از این آنالیز ها مشخص شده اند. تصاویر و نتایج به دست آمده از این آنالیزها گواهی بر وقوع واکنش سنتز، دمای بالای آن و چسبندگی مناسب پوشش و زیرلایه می باشد

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : سنتز احتراقی, پوشش دهی, FeAl
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045057,
author = {محمدخانی, سعید and وحدتی خاکی, جلیل and حدادسبزوار, محسن},
title = {ساختار، ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAl تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیرلایه فولاد کم کربن},
booktitle = {iهشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی : سنتز احتراقی، پوشش دهی، FeAl},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساختار، ترکیب شیمیایی و فازی پوشش FeAl تولید شده به روش سنتز احتراقی بر روی زیرلایه فولاد کم کربن
%A محمدخانی, سعید
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A حدادسبزوار, محسن
%J iهشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
%D 2014

[Download]