اقتصاد پولی، مالی, شماره (14), سال (2001-4) , صفحات (91-110)

عنوان : ( راهبردهای توسعه اشتغال در استان خراسان )

نویسندگان: محمدحسین مهدوی عادلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان و سرمایه های انسانی در هر جامعه از مهمترین و موثرتین عوامل در تحقیق توسعه در جهان امروز به شمار می رود و اصولا نیروی انسانی زمانی به ثروت های انسانی تبدیل می گردد که جامعه زمینه فراگیری آموزش ها و مهارت های مختلف را برای وی آماده نموده باشد.تحقق کارآفرینی نیازمند تحول اساسی و نگرش به اهمیت اشتغال در مقابل سایر مولفه های اقتصادی است.

کلمات کلیدی

, راهبرد, اشتغال, سرمایه انسانی, فرصتهای شغلی, کارآفرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045059,
author = {مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {راهبردهای توسعه اشتغال در استان خراسان},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2001},
number = {14},
month = {April},
issn = {2251-8452},
pages = {91--110},
numpages = {19},
keywords = {راهبرد، اشتغال، سرمایه انسانی، فرصتهای شغلی، کارآفرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای توسعه اشتغال در استان خراسان
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2001

[Download]