تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (4), شماره (14), سال (2014-1) , صفحات (111-150)

عنوان : ( پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , محمدعلی فلاحی , احمد سیفی , محمدحسین مهدوی عادلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی دقیق قیمت های نقدی گاز طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می تواند در تصمیم گیریهای نظارتی هر دو جانب عرضه و تقاضای گاز طبیعی مفدی واقع شود.لذا در این مطالعه، آزمون گاما جهت قیمت های گاز، به عنوان یک ابزار غیرخطی و ناپارامتریک استفاده شد تا بتوان بهترین ترکیب ورودی ها را قبل از کالیبراسیون و آزمون مدل انتخاب نمود.

کلمات کلیدی

, گاز طبیعی, قیمت نقدی, آزمون گاما, مدل غیرخطی ناپارامتریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045061,
author = {صالح نیا, نرگس and فلاحی, محمدعلی and سیفی, احمد and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {14},
month = {January},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {111--150},
numpages = {39},
keywords = {گاز طبیعی، قیمت نقدی، آزمون گاما، مدل غیرخطی ناپارامتریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی به کمک مدل های غیرخطی ناپارامتریک
%A صالح نیا, نرگس
%A فلاحی, محمدعلی
%A سیفی, احمد
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2014

[Download]