حکمت معاصر, دوره (6), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (67-94)

عنوان : ( تخیل در اندیشه ریکور و ملاصدرا )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , سیده اکرم برکاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی دیدگاه‌های ریکور و ملاصدرا در مبحث خیال و نقش مؤثر تخیل به‌ویژه در حوزة معرفت می‎پردازد. گرچه مبادی دو فیلسوف در این باره متفاوت است، در حوزه‎های خاصی شباهت‌های قابل توجهی در اندیشه‌های این دو ظاهر می‌شود. ریکور که یکی از فیلسوفان معاصر حوزة هرمنوتیک است از مباحثی نظیر نشانه‎شناسی، زبان‎شناسی، ساختارگرایی، و معرفت‎شناسی رایج در فلسفة تحلیلی، برای غنی‎ساختن هرمنوتیک استفادة بسیار کرده است. بدین‎سبب، مسئلة زبان در اندیشة وی نقشی محوری دارد. تفاوت مبنایی اندیشة ریکور با ملاصدرا در مبحث تخیل، به این جهت است که در اندیشة ریکور، «زبان»، مبنای تبیین تخیل است. وی نقش تخیل در شناخت را از طریق زبان توضیح می‎دهد. اما ملاصدرا عمل تخیل در ایجاد معرفت را عمل قوه‎ای از قوای نفس می‌داند و مستقیماً به زبان نمی‎پردازد. اما به رغم این تفاوت مبنایی، هر دو فیلسوف تخیل را واسطه‎ای میان جهان اعیان و دنیای درون ذهن، می‎دانند و هر دو، این امکان را با مفهوم اجتماع دو امر متباین توضیح می‎دهند.

کلمات کلیدی

تخیل؛ استعاره؛ خلق؛ معرفت؛ فعل انسانی؛ ریکور؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045071,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and برکاتی, سیده اکرم},
title = {تخیل در اندیشه ریکور و ملاصدرا},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2015},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-0689},
pages = {67--94},
numpages = {27},
keywords = {تخیل؛ استعاره؛ خلق؛ معرفت؛ فعل انسانی؛ ریکور؛ ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخیل در اندیشه ریکور و ملاصدرا
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A برکاتی, سیده اکرم
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2015

[Download]