مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (3), شماره (11), سال (2014-10) , صفحات (239-250)

عنوان : ( عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمد دانش نیا , زهرا عبداللهی , زهره اسکندری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است.نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که هزینه های زیربنایی دولت و رشد اقتصادی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری خصوصی, بخش کشاورزی, هزینه های زیربنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045075,
author = {هوشمند, محمود and محمد دانش نیا and زهرا عبداللهی and زهره اسکندری پور},
title = {عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2014},
volume = {3},
number = {11},
month = {October},
issn = {2322-2530},
pages = {239--250},
numpages = {11},
keywords = {سرمایه گذاری خصوصی،بخش کشاورزی،هزینه های زیربنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران
%A هوشمند, محمود
%A محمد دانش نیا
%A زهرا عبداللهی
%A زهره اسکندری پور
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2014

[Download]