توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی , 2014-12-17

عنوان : ( برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران )

نویسندگان: محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، میزان و ارزش انتشار گازهای گلخانهای اکسید نیتروس(N2O) و دیاکسید کربن(CO2) حاصل از تولید حبوبات ایران (محصولات منتخب: نخود، لوبیا و عدس) با استفاده از مدل GHGEM، در سال زراعی 91-90 برآورد شده است. نتایج یافته های مطالعه نشان می دهد که استانهای فارس و بوشهر، به ترتیب با تولید سالانه 271/79 و 004/0 تن N2O، بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانهای N2O را دارا میباشند. همچنین استانهای لرستان و بوشهر نیز به ترتیب با تولید سالانه 83/10327 و 33/1 تن CO2، بیش ترین و کم ترین میزان تولید گاز گلخانهای CO2 را به خود اختصاص دادهاند. مجموع هزینههای زیستمحیطی انتشار گازهای گلخانهای N2O و CO2 کل کشور نیز حدود 722/8 میلیارد ریال برآورد گردید. با توجه به تأثیرگذاری متغیرهای مختلف ازجمله کاربرد کودهای ازته، پسماند محصولات باقیمانده در مزرعه و آیش سالانه در آزادسازی گازهای گلخانهای N2O و CO2 از تولیدات زراعی، اصلاح و تغییر شیوههای مدیریتی کشاورزی نسبت به سطح کشت محصولات زراعی، مدیریت کودهای ازته مصرفی در مزارع و توسعه سیاستهای کاهش میزان انتشار به سیاستگذاران این عرصه پیشنهاد شد. همچنین با توجه به اینکه سطح کشت حبوبات مهمترین منبع انتشار گازهای گلخانهای N2O و CO2 محسوب میشود، مالیات زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای بر سطوح مختلف تولید نیز میتواند در جبران هزینههای زیستمحیطی ناشی از انتشار چنین آلایندههایی مفید واقع شود.

کلمات کلیدی

, انتشار گازهای گلخانهای, اکسید نیتروس, دیاکسید کربن, حبوبات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045103,
author = {جمالی پور, محسن and قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران},
booktitle = {توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انتشار گازهای گلخانهای، اکسید نیتروس، دیاکسید کربن، حبوبات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران
%A جمالی پور, محسن
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی
%D 2014

[Download]