چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران , 2014-08-19

عنوان : ( طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده )

نویسندگان: علی اصغر یاری فرد , محمد رضائی , سیدامین حسینی سنو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده- امروزه با گسترش برنامه های کاربردی متفاوت در بستر اینترنت که دارای پارامترهای کیفیت سرویس متفاوتی هستند، نیاز به مکانیزم هایی برای تضمین کیفیت سرویس در زیر ساخت شبمه، بیشتر نمود پیدا می کند. یکی از مدلهای تضمین کیفیت سرویس در اینترنت، سرویسهای جدا شده می باشد. در این مدل بسته های برنامه های کاربردی مختلف بر اساس نوع سرویس درخواستی در لبه ورودی شبکهکلاس بندی شده و در صف های سرویسهای مختلف قرار می گیرند، سپس از یک مکانیزم زمانبندی برای مدیریت و زمانبندی صف های سرویس پهره گرفته می شود.در حال حاضر، مکانیزم های زمانبندی متفاوتی توسعه یافته اند که دارای روشهای زمانبندی متفاوتی هستند. در این مقاله یک مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی بر اساس روش زمانبندی اولویت دار کلاسیک طراحی و پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی های انجام شده نشان می دهد که مکانیزم زمانبندی فازی پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به مکانیزم قبلی برخوردار است .

کلمات کلیدی

, کلیدواژه- منطق فازی, مکانیزم زمانبندی صف, تضمین کیفیت سرویس, سرویسهای جدا شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045107,
author = {علی اصغر یاری فرد and رضائی, محمد and حسینی سنو, سیدامین},
title = {طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کلیدواژه- منطق فازی، مکانیزم زمانبندی صف، تضمین کیفیت سرویس، سرویسهای جدا شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و پیاده سازی مکانیزم زمانبند اولویت دار فازی برای سرویس های جدا شده
%A علی اصغر یاری فرد
%A رضائی, محمد
%A حسینی سنو, سیدامین
%J چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
%D 2014

[Download]