اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18

عنوان : ( برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران )

نویسندگان: محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله تلاش دارد تا میزان و ارزش انت شار گازهای گلخانهای اک سید نیتروس) O2N ( و دیاک سید کربن) 2CO ( حا صل از تولید کلزا را با ا ستفاده از مدل GHGEM 19 برآورد نماید. بر ا ساس یافته های مطالعه، ا ستان های - ، برای سال زراعی 19 9 تن، بزرگترین و کوچکترین تولیدکنندگان گاز گلخانهای / 85 و 990 / مازندران و بوشهر با تولید 476 O2N از مزارع کلزای 9 تن، بیشترین و کمترین / 9686 و 06 / کشور محسوب می شوند. همچنین استان های گلستان و مرکزی با انتشاری معادل 91 میزان تولید گاز گلخانهای 2CO را به خود اختصاااد دادهاند. مجموع هزینههای زیساا محیطی انتشااار گازهای گلخانهای O2N و 2CO 9 میلیارد ریال برآورد گردید. بنابراین با توجه به تأثیرگذاری متغیرهای مختلف / کل کشااور نیز حدود 900 ازجمله کاربرد کودهای ازته، بقایای گیاهی باقیمانده در مزرعه و بهآیشگذاری سالانه در آزادسازی گازهای گلخانهای O2N و 2CO از محصولات زراعی تولیدی، اصلاح و تغییر شیوه های مدیریتی کشاورزی نسب به سطح کش محصولات زراعی، مدیری کودهای ازته مصرفی در مزارع ، مالیات زیس محیطی انتشار گازهای گلخانهای بر مقیاسهای مختلف تولید و توسعه برنامههای کاهش میزان انتشار به سیاس گذاران این عرصه پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, گازهای گلخانه ای, دیاکسید کربن, اکسید نیتروس, کلزا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045109,
author = {جمالی پور, محسن and قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {گازهای گلخانه ای، دیاکسید کربن، اکسید نیتروس، کلزا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران
%A جمالی پور, محسن
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J اولین کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]