علوم باغبانی ایران, دوره (46), شماره (3), سال (2015-12) , صفحات (497-507)

عنوان : ( تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیتهای گیاه دارویی سنبل بیابانی پاره برگ (.Eremostachys laciniata Bunge) )

نویسندگان: علی رضا هادی پور , مجید عزیزی ارانی , حسن علی نقدی بادی , عباس دل آذز , جابر پناهنده , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Eremostachys )تیره نعناع( دارای 60 گونه می‌باشد که 15 گونه از آن در ایران رویش دارد. ریشه سنبل بیابانی پاره برگ (E. laciniata) برای درمان بیماری‌های روماتیسمی و دردهای مفصلی استفاده می‌گردد. به منظور ارزیابی تنوع مورفولوژیک این گیاه، این آزمایش در شمالغرب کشور و در سال 91-92 انجام شد. نمونه برداری از 15 منطقه شمالغرب کشور انجام شد. حدود 30 صفت از جمله ارتفاع گیاه، طول گل آذین، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت معنی‌دار بین عملکرد ریشه با صفات طول ریشه ذخیره‌ای اصلی (62/0=r)، طول ریشه اصلی (53/0=r) و تعداد ریشه ذخیره‌ای (57/0=r) در سطح 5٪ و محیط ریشه ذخیره‌ای اصلی (85/0=r) در سطح 1٪وجود داشت. نتایج نشان داد که جمعیت ها در 27 صفت از 30 صفت مورد مطالعه با هم اختلاف معنی دار داشتند. نتایج تجزیه به عامل‌ها نشان داد که چهار عامل اصلی و مستقل در مجموع 5/75 درصد از واریانس کل را توجیه نمودند. تجزیه خوشه‌ای با روش Ward جمعیت‌ها را از یکدیگر تفکیک و آنها را در 4 گروه قرار داد. سه جمعیت مرند، تیل و حیدرآباد در اکثر صفات دارای مقادیر بالایی بوده و می‌تواند در برنامه‌های اصلاحی و تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, سنبل بیابانی پاره برگ, تنوع ژنتیکی, خصوصیات مورفولوژیک, همبستگی, تجزیه خوشه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045126,
author = {هادی پور, علی رضا and عزیزی ارانی, مجید and حسن علی نقدی بادی and عباس دل آذز and جابر پناهنده and آروئی, حسین},
title = {تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیتهای گیاه دارویی سنبل بیابانی پاره برگ (.Eremostachys laciniata Bunge)},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2015},
volume = {46},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-482X},
pages = {497--507},
numpages = {10},
keywords = {سنبل بیابانی پاره برگ، تنوع ژنتیکی، خصوصیات مورفولوژیک، همبستگی، تجزیه خوشه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیتهای گیاه دارویی سنبل بیابانی پاره برگ (.Eremostachys laciniata Bunge)
%A هادی پور, علی رضا
%A عزیزی ارانی, مجید
%A حسن علی نقدی بادی
%A عباس دل آذز
%A جابر پناهنده
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2015

[Download]